ثبت نام موفق در آزمون دوره غیرحضوری

OK

ثبت نام شما در آزمون دوره غیرحضوری با موفقیت انجام شد.