( نمایش بهتر با چرخش صفحه )
دوره های غیرحضوری برگزار شده توسط  faraGIS

شماره
عنواندوره n
کد دورهشروعپایانارائه دهنده گواهینامه
30کارور ArcGIS2ek ArcGIS_208 / 05 / 9930 / 06 / 99سازمان فنی و حرفه ای
29کارور ArcGIS1ek ArcGIS_107 / 05 / 9929 / 06 / 99سازمان فنی و حرفه ای
28ArcGIS پیشرفته4fc Teh ArcGIS 2_431 / 04 / 9903 / 06 / 99دانشگاه تهران
27ArcGIS مقدماتی4fc Teh ArcGIS 1_431 / 04 / 9903 / 06 / 99دانشگاه تهران
26ArcGIS پیشرفته3fc Teh ArcGIS 2_326 / 03 / 9930 / 04 / 99دانشگاه تهران
25ArcGIS مقدماتی3fc Teh ArcGIS 1_325 / 03 / 9929 / 04 / 99دانشگاه تهران
24 AutoCAD دوبعدی2fc Teh AutoCAD _223 / 01 / 9927 / 02 / 99دانشگاه تهران
23ArcGIS پیشرفته2fc Teh ArcGIS 2_222 / 01 / 9926 / 02 / 99دانشگاه تهران
22ArcGIS مقدماتی2fc Teh ArcGIS 1_221 / 01 / 9925 / 02 / 99دانشگاه تهران
21 AutoCAD دوبعدی1fc Teh AutoCAD _119 / 01 / 9923 / 02 / 99دانشگاه تهران
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایاننوع برگزاری
20ArcGIS پیشرفته1fc Teh ArcGIS 2_111 / 01 / 9914 / 02 / 99دانشگاه تهران
19ArcGIS مقدماتی1fc Teh ArcGIS 1_110 / 01 / 9913 / 02 / 99دانشگاه تهران
18 AutoCAD برای GIS8fc CADforGIS _815 / 11 / 9726 / 12 / 97بدون گواهینامه
17ArcGIS مقدماتی5fc ArcGIS 1_515 / 11 / 9726 / 12 / 97بدون گواهینامه
16 AutoCAD برای GIS7fc CADforGIS _703 / 10 / 9714 / 11 / 97بدون گواهینامه
15ArcGIS پیشرفته5fc ArcGIS 2_303 / 10 / 9714 / 11 / 97بدون گواهینامه
14 AutoCAD برای GIS6fc CADforGIS _627 / 08 / 9702 / 10 / 97بدون گواهینامه
13ArcGIS پیشرفته4fc ArcGIS 2_327 / 08 / 9702 / 10 / 97بدون گواهینامه
12 AutoCAD برای GIS5fc CADforGIS _516 / 07 / 9726 / 08 / 97بدون گواهینامه
11ArcGIS مقدماتی4fc ArcGIS 1_416 / 07 / 9726 / 08 / 97بدون گواهینامه
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایاننوع برگزاری
10ArcGIS پیشرفته3fc ArcGIS 2_316 / 07 / 9726 / 08 / 97بدون گواهینامه
9ArcGIS مقدماتی3fc ArcGIS 1_319 / 04 / 9731 / 06 / 97بدون گواهینامه
8 AutoCAD برای GIS4fc CADforGIS _419 / 04 / 9731 / 06 / 97بدون گواهینامه
7ArcGIS پیشرفته2fc ArcGIS 2_219 / 04 / 9731 / 06 / 97بدون گواهینامه
6ArcGIS مقدماتی2fc ArcGIS 1_228 / 01 / 9718 / 04 / 97بدون گواهینامه
5ArcGIS پیشرفته1fc ArcGIS 2_128 / 01 / 9718 / 04 / 97بدون گواهینامه
4 AutoCAD برای GIS3fc CADforGIS _328 / 01 / 9718 / 04 / 97بدون گواهینامه
3 AutoCAD برای GIS2fc CADforGIS _216 / 11 / 9625 / 12 / 96بدون گواهینامه
2ArcGIS مقدماتی1fc ArcGIS 1_114 / 11 / 9626 / 12 / 96بدون گواهینامه
1AutoCAD برای GIS1fc CADforGIS _120 / 09 / 9628 / 11 / 96بدون گواهینامه