قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / سرفصل مطالب فیلمدوره AutoCAD برای GIS

سرفصل مطالب فیلمدوره AutoCAD برای GIS

for

جلسه صفرم
اصول نصب نرم افزار Auto CAD

جلسه اول
معرفی محیط Auto CAD
آشنایی با منوهای اصلی
آشنایی با خط فرمان ( Command Line )
آشنایی با انواع بزرگنمایی ( Zoom )
آشنایی با ابزارهای مهم نوار وضعیت ( Status Bar )
آشنایی با نوارابزارهای مهم ( Toolbar )
آشنایی با اصول ذخیره به فرمت dwg و dwt

جلسه دوم
آشنایی با فرمان های ترسیمی ( Draw Commands )
ترسیم در مختصات ساده مطلق
ترسیم در مختصات ساده نسبی
ترسیم در مختصات قطبی مطلق
ترسیم در مختصات قطبی نسبی
ترسیم خط ( Line )
ترسیم مستطیل ( Rectangle )
ترسیم دایره ( Circle )
ترسیم کمان ( Arc )
ترسیم بیضی ( Ellipse )
ترسیم چندخطی ( Polyline )
ترسیم خطوط منحنی شکل ( Spline )
ترسیم دوخطی ( Multiline )
ترسیم نیم خط نامتاهی ( Ray )
ترسیم تمام خط نامتناهی ( Xline )
ترسیم نقطه ( Point )
ترسیم نقطه در فواصل مساوی ( Divide )
ترسیم نقطه در فواصل دلخواه ( Measure )
ترسیم جدول ( Table )
ترسیم هاشور ( Hatch )
آشنایی با خاصیت Object Snap
آشنایی با اصول اندازه گذاری ( Dimension )

جلسه سوم
آشنایی با فرمان های ویرایشی ( Modify Commands )
فرمان Copy
– فرمان Move
فرمان Rotate
فرمان Offset
فرمان Scale
فرمان Stretch
فرمان Join
فرمان Expolde
فرمان Extend
فرمان Break
فرمان Chamfer
فرمان Fillet
فرمان Mirror
فرمان Array

جلسه چهارم
آشنایی با اصول درج عکس ( Image )
آشنایی با اصول درج متن ( Text )
آشنایی با اصول ساخت سبک ( Style ) اختصاصی
آشنایی با تغییر مشخصات (Properties ) مانند تغییررنگ ، نوع خط و ضخامت خط
آشنایی با Match Properties
آشنایی با Quick Select
آشنایی با اصول لایه بندی نقشه ها ( Layer )
آشنایی با اصول چاپ نقشه ( Plot )

جلسه پنجم
آشنایی با اصول انتقال نقشه های اتوکد به محیط Arc GIS و تبدیل های مربوطه
آشنایی با روش تبدیل نقشه های اتوکد به  لایه های GIS ای ( Shape File و Feature Class )
آشنایی با اصول انتقال نقشه ها و لایه های GIS ای به برنامه Auto CAD برای ویراش
آشنایی با روش زمین مرجع کردن ( Georeferencing ) نقشه های  تبدیل شده Auto CAD
آشنایی با روش Query در نقشه های Auto CAD و تبدیل بخشی از نقشه Auto CAD به لایه GIS ای

لینک برگشت به صفحه برنامه و پیش ثبت نام دوره Auto CAD برای GIS