کلیپ آموزشی شماره 15
 
ترسیم عوارض در نوار ابزار Editor
 
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : 55 ثانیه | 2 مگابایت
 
دانلود از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 14
 
انتخاب بر اساس ویژگی های خاص ( Query )
 
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : 57 ثانیه | 49. 1 مگابایت
 
دانلود از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 13
 
تغییر دادن و ثابت کردن مقیاس و خروجی گرفتن
 
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : 56 ثانیه | 48. 2 مگابایت
 
دانلود از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 12
 
ذخیره عوارض انتخابی در لایه جدید
 
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : 60 ثانیه | 02. 2 مگابایت
 
دانلود از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 11
 
انتخاب عوارض در روی نقشه و در جدول
 
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : 60 ثانیه | 83. 1 مگابایت
 
دانلود از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 10
 
ساخت Feature Class در Feature Dataset
 
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : 56 ثانیه | 16. 1 مگابایت
 
دانلود از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 9
 
انتقال لایه به Geodatabase با Export
 
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : 33 ثانیه | 16. 1 مگابایت
 
دانلود از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 8
 
انتقال لایه به Geodatabase با Import
 
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : 38 ثانیه | 18. 1 مگابایت
 
دانلود از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 7
 
روش ساخت لایه منحنی میزان از DEM
 
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : 55 ثانیه | 9. 1 مگابایت
 
دانلود از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 6
 
روش ساخت نمودار ( Graph )
 
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : 56 ثانیه | 2. 2 مگابایت
 
دانلود از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 5
 
روش مشاهده همزمان چند برچسب
 
با متن | بدون صدا | mp4 | زمان : 46 ثانیه | 15. 3 مگابایت
 
دانلود از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 4
 
روش فعال سازی برچسب
 
بدون متن | بدون صدا | mp4 | زمان : 54 ثانیه | 7. 2 مگابایت
 
دانلود از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 3
 
روش تبدیل سیستم مختصات جغرافیایی
 
بدون متن | بدون صدا | mp4 | زمان : 57 ثانیه | 37. 3 مگابایت
 
دانلود از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 2
 
روش تبدیل نقشه های Auto CAD به لایه های GIS
 
بدون متن | با صدا | mp4 | زمان : 758 ثانیه | 13. 18 مگابایت
 
دانلود از اینجا | دانلود لایه تمرینی از اینجا
کلیپ آموزشی شماره 1
 
روش اضافه کردن نقشه ها و لایه ها به ArcMap
 
بدون متن | با صدا | mp4 | زمان : 164 ثانیه | 58. 5 مگابایت
 
دانلود از اینجا | دانلود لایه تمرینی از اینجا