آزمون تئوری دوره AutoCAD دوبعدی

تعداد سوالات 20 عدد
مهلت آزمون 10 دقیقه
نمره منفی ندارد
حدنصاب قبولی کسب نمره 60 از 100
   
توجه
ترتیب سوالات برای افراد شرکت کننده در آزمون متفاوت است.
   
نکته مهم
قبل از شروع آزمون حتما به توضیحات نحوه انجام آزمون توجه شود.