لینک های آزمون ArcGIS پیشرفته

1 ورود به صفحه کاربری http://www.faragis.ir/wp-login.php
2 آزمون تئوری نمونه آزمایشی http://www.faragis.ir/therorical_exam_sample
3 آزمون تئوری http://www.faragis.ir/arcgis_2_theorical_exam
4 آزمون عملی http://www.faragis.ir/arcgis_2_practical_exam-2
5 ارسال پاسخ آزمون عملی www.faragis.ir/exam_answer