231_دوره آنلاین ArcGIS مقدماتی دانشگاه تهران

صفحه برنامه و پرداخت هزینه دوره آنلاین AutoCAD دوبعدی دانشگاه تهران

صفحه برنامه و پرداخت هزینهدوره غیرحضوری آنلاین  AutoCAD دوبعدی   برنامه دوره شماره جلسه تاریخ برگزاری شماره جلسه تاریخ برگزاری جلسه 1 چهارشنبه 26 شهریور جلسه 2 چهارشنبه 2 مهر جلسه 3 چهارشنبه 9 مهر جلسه 4 چهارشنبه 16 مهر جلسه 5 چهارشنبه 23 مهر جلسه 6 چهارشنبه 30 مهر …

Read More »

صفحه برنامه و پرداخت هزینه دوره آنلاین ArcGIS پیشرفته دانشگاه تهران

صفحه برنامه و پرداخت هزینهدوره غیرحضوری آنلاین  ArcGIS پیشرفته   برنامه دوره شماره جلسه تاریخ برگزاری شماره جلسه تاریخ برگزاری جلسه 1 سه شنبه 25 شهریور جلسه 2 سه شنبه 1 مهر جلسه 3 سه شنبه 8 مهر جلسه 4 سه شنبه 15 مهر جلسه 5 سه شنبه 22 مهر …

Read More »

صفحه برنامه و پرداخت هزینه دوره آنلاین ArcGIS مقدماتی دانشگاه تهران

صفحه برنامه و پرداخت هزینهدوره غیرحضوری آنلاین  ArcGIS مقدماتی   برنامه دوره شماره جلسه تاریخ برگزاری شماره جلسه تاریخ برگزاری جلسه 1 شنبه 22 شهریور جلسه 2 شنبه 29 شهریور جلسه 3 شنبه 5 مهر جلسه 4 شنبه 12 مهر جلسه 5 شنبه 19 مهر جلسه 6 شنبه 3 آبان …

Read More »