233_دوره آنلاین AutoCAD دوبعدی دانشگاه تهران

صفحه برنامه و پرداخت هزینه دوره آنلاین AutoCAD دوبعدی دانشگاه تهران

صفحه برنامه و پرداخت هزینهدوره غیرحضوری آنلاین  AutoCAD دوبعدی   برنامه دوره شماره جلسه تاریخ برگزاری شماره جلسه تاریخ برگزاری جلسه 1 چهارشنبه 26 شهریور جلسه 2 چهارشنبه 2 مهر جلسه 3 چهارشنبه 9 مهر جلسه 4 چهارشنبه 16 مهر جلسه 5 چهارشنبه 23 مهر جلسه 6 چهارشنبه 30 مهر …

بیشتر بخوانید »