325_معرفی مقاله GIS فارسی

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 21

تجزیه و تحلیل مکانی و الگوی مکان یابی محوطه های باستانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS  شراره فرخ نیا   چکیده دراین پژوهش موقعیت محوطه های شناسایی شده در دشت بسطام با توجه به عوامل محیطی و چشم انداز طبیعی آنها بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل …

بیشتر بخوانید »

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 20

ارزیابی و ارائه سیاست های توسعه و کارآمدی بافت های مسأله دار شهری با مدل FAHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS  اسفندیار جاسمی زرکانی، زهره داودپور   چکیده امروزه برنامه ریزان شهری به دنبال شناسایی بافت هایی هستند، که در زمینه های اجتماعی و کالبدی در اولویت نوسازی و بهسازی …

بیشتر بخوانید »

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 19

سنجش و پیش بینی تغییرات پوشش گیاهی حوزه استان مازندران طی بازه زمانی2017- 2005 بااستفاده از زنجیره مارکوف و GIS  رضا سارلی، غلامرضا روشن، استفان گرب   چکیده عموما جهت ارزیابی فرآیندهای طبیعی، از قبیل اثرات بلندمدت تغییر اقلیم که متاثر از اندرکنش مولفه های سازنده سامانه اقلیمی از قبیل …

بیشتر بخوانید »

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 18

بازنمایی میان حوزه گی و میان رشته گی در زبان شناسی ایران با استفاده از نرم افزار ArcGIS فاطمه معصومی، علی رضاقلی فامیان   چکیده آرک جی آی اس، نرم افزاری است که به کمک آن می توان برای مختصات جغرافیایی و نیز موضوعات و مفاهیم انتزاعی نقشه ترسیم کرد. …

بیشتر بخوانید »

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 17

مکان یابی هتل های شهر اهواز با استفاده از GIS و AHP محمدعلی فیروزی چکیده پژوهش حاضر باهدف کلی مکان یابی هتل های شهر اهواز و اهداف جزئی توزیع مناسب هتل ها در سطح شهر و  کاهش بار ترافیکی ناشی از سفرهای غیرضروری صورت گرفته است که در این راستا …

بیشتر بخوانید »