343_یادداشت GIS

یادداشت های یک مدرس GIS

قسمت 16 … سوار می شوم و متعجب از صندلی های خالیBRT در جایی کنار پنجره می نشینم و با وجدانی آسوده از سهم کمتر در آلودگی هوای این شهر مشغول افکار GIS ای و غیر GIS ای می شوم . ازدحام اتوبوس ایستگاه به ایستگاه بیشتر می شود و …

Read More »