بایگانی/آرشیو برچسب ها : اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 7

 اراﺋه ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮاﻧه اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ برمبنای توزیع ﺷﺒﻜﻪ ­ﻫﺎی ﺗﻴﺴﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ GIS نویسنده: مهدی سلیمی چکیده ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋه ﻣﺪﻟﻲ ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮاﻧه اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﺷـﺒﻜﻪ­ﻫـﺎی ﺗﻴﺴـﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ GIS بود. به ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺎده …

بیشتر بخوانید »