بایگانی/آرشیو برچسب ها : تکنیک سنجش از دور (RS)

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 19

سنجش و پیش بینی تغییرات پوشش گیاهی حوزه استان مازندران طی بازه زمانی2017- 2005 با استفاده از زنجیره مارکوف و GIS  رضا سارلی، غلامرضا روشن، استفان گرب  چکیده عموما جهت ارزیابی فرآیندهای طبیعی، از قبیل اثرات بلندمدت تغییر اقلیم که متاثر از اندرکنش مولفه های سازنده سامانه اقلیمی از قبیل …

بیشتر بخوانید »