قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

بایگانی برچسب: دﻫﻜﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 9

مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی­ ﺳﻤﻴﻪ ﺷﻬﺮکی ده دﺳﻮﺧﺘﻪ، ﻣﺼﻄفی ﺧﺒﺎزی، ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺳﺎرانی چکیده در دﻫﻪ­ﻫﺎی اﺧﻴﺮ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢ­ﮔﻴﺮ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ دﻫﻜﺪه ﮔﺮدﺷـﮕﺮی 12 ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار …

توضیحات بیشتر »