Tag Archives: معرفی کتاب های GIS فارسی

معرفی کتاب های GIS فارسی

در این صفحه به مرور کتاب های فارسی مرتبط با GIS معرفی خواهند شد. کتاب شماره  31مدیریت پایگاه داده اطلاعاتی در GISمبانی و کاربردمشاهده مشخصات ازاینجا ——————– کتاب شماره  30آشنایی با نرم افزار ArcGISمشاهده مشخصات ازاینجا ——————– کتاب شماره  29آموزش کاربردیArcGis 10.2مشاهده مشخصات ازاینجا ——————– کتاب شماره  28تحلیل مکانی و …

Read More »