Tag Archives: مقاله

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 1

مکان یابی ایستگاه بازیافت پسماندهای جامد شهری در شهرستان کرج با استفاده از GIS به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی رضا پهلوان، محمود امید، اسداله اکرم، علی اکبر نظری سامانی چکیده مدیریت پسماندهای جامد به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه، در سطح کلان مطرح …

Read More »