Tag Archives: منطق فازی

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 13

ارزیابی منطقه ای مخاطره سیل درمقیاس زیر حوضه  با استفاده از سنجش از دور و مدل منطق فازی سید محمد موسوی، شهرام روستائی، هاشم رستم زاده چکیده از جمله مهم­ترین مخاطرات تهدید کنندۀ جوامع بشری سیل است. در پژوهش حاضر با یکپارچه سازی مدل منطقی برآورد رواناب اوج، به ارزیابی …

Read More »

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 2

مکانیابی اراضی مستعد کاشت درخت انجیر در استان فارس با استفاده از منطق‌ فازی با رویکرد GIS علی شمس الدینی ، حسن مهرزاد، ببراز کریمی چکیده کشـاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشـور است که هر محصول آن شرایط اقلیمی و محیطی خاصی را می طلبد، لذا اقلیم شناسان …

Read More »

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 1

مکان یابی ایستگاه بازیافت پسماندهای جامد شهری در شهرستان کرج با استفاده از GIS به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی رضا پهلوان، محمود امید، اسداله اکرم، علی اکبر نظری سامانی چکیده مدیریت پسماندهای جامد به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه، در سطح کلان مطرح …

Read More »