سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 9

مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی­ ﺳﻤﻴﻪ ﺷﻬﺮکی ده دﺳﻮﺧﺘﻪ، ﻣﺼﻄفی ﺧﺒﺎزی، ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺳﺎرانی چکیده در دﻫﻪ­ﻫﺎی اﺧﻴﺮ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ…