معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 15

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 15

ارزیابی احتمال وقوع مخاطرات چندگانه محیطی در زیستگاه های مانگرو با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 داود ‌مافی­ غلامی ، ریموند ‌وارد‌

چکیده

یکی از پیش نیازهای ارزیابی آسیب پذیری مانگروها، ارزیابی احتمال وقوع انواع مخاطرات محیطی در این رویشگاه ها است. از این رو در مطالعه حاضر، احتمال وقوع شش نوع مخاطره محیطی شامل خشک سالی، کاهش رواناب سطحی حوضه های آبخیز، باد، دمای هوا، فعالیت های صیادی و فرسایش و رسوب گذاری در رویشگاه های مانگرو استان هرمزگان نقشه سازی شد. نتایج نشان داد که بر اساس طیف تغییرات مقادیر نمایه احتمال وقوع (1.73 تا 5.65)، رویشگاه های خمیر و جاسک به دلیل احتمال وقوع بالای مخاطرات محیطی مورد بررسی در طبقه با احتمال وقوع زیاد و دو رویشگاه تیاب و سیریک به ترتیب در طبقات احتمال وقوع کم و متوسط قرار داشتند.
بدون شک احتمال وقوع بالای چهار نوع مخاطره خشک سالی، کاهش رواناب سطحی حوضه ها ی آبخیز و فرسایش و رسوب گذاری در دو رویشگاه خمیر و جاسک، پیامدهای نامطلوبی برای ساختار و عملکرد مانگروهای آن ها به دنبال داشته است.  مطالعات آینده تأثیر وقوع این مخاطرات را بر ساختار و عملکرد مانگروهای مورد مطالعه نشان می دهد. نتایج حاصل از این تحقیق به عنوان ابزار پشتیبان تصمیم گیری نقش مهمی در اتخاذ راهکارهای مدیریتی و برنامه ریزی مؤثر برای حفاظت و احیای مانگروهای  ایران دارد.

واژه های کلیدی : ارزیابی احتمال وقوع، استان هرمزگان، مانگرو، مخاطرات محیطی.

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط