• به فارسی
  • حداکثر حجم قابل قبول 10MB
    انواع فایل های مجاز : zip.

توجه :
– فقط فرمت zip قابل ارسال می باشد. ( عکس زیر راهنمای تبدیل به فرمت zip )
– حتما فرمت نام فایل پاسخ تکلیف ، مشابه Akbari_n باشد ( n : شماره مرحله تکلیف )

– در صورت عدم موفقیت در ارسال ، با دقت تصویر راهنمای تهیه شده در کلاس مرور شود.