برای نمایش کامل این صفحه در تلفن های همراه، بهتر است گوشی چرخانده شود.

در این صفحه اطلاعات بیشتر آزمون های esri قابل دریافت است. این اطلاعات در قالب فایل pdf قابل دانلود است و در این فایل ها اطلاعاتی مانند مواد آزمون ، بودجه بندی آزمون و منابع آزمون درج شده است. برای دانلود این فایل ها کافیست روی تصویر آزمون مربوطه کلیک کرد.

گروه 1
Desktop
 
آزمون 1
ArcGIS Desktop Entry
کد گواهینامه EADE 104 EADE 105 EADE 19-001
شماره گواهینامه
3 – 1 2 – 1 1 – 1
برای دانلود
فایل راهنمای
هر آزمون
کافیست روی تصویر مربوطه کلیک کرد.
———————————————————————————————-
آزمون 2
ArcGIS Desktop Associate
کد گواهینامه EADA 105
EADA 19-001
شماره گواهینامه 2 – 2 1 – 2
برای دانلود
فایل راهنمای
هر آزمون
کافیست روی تصویر مربوطه کلیک کرد.
——————————————————————————————–
آزمون 3
ArcGIS Desktop Professional
کد گواهینامه EADP 105
EADP 19-001
شماره گواهینامه 2 – 3 1 – 3
برای دانلود
فایل راهنمای
هر آزمون
کافیست روی تصویر مربوطه کلیک کرد.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-
گروه 2
Developer
آزمون 4
ArcGIS Desktop Developer Associate
کد گواهینامه EDDA 104
شماره گواهینامه 1 – 4
برای دانلود
فایل راهنمای
هر آزمون
کافیست روی تصویر مربوطه کلیک کرد.
   
——————————————————————————————-
آزمون 5
Web Application Developer Associate
کد گواهینامه EWDA 104
شماره گواهینامه 1 – 5
برای دانلود
فایل راهنمای
هر آزمون
کافیست روی تصویر مربوطه کلیک کرد.
—————————————————————————————————————————————————————————————————–
گروه 3
Enterprise
آزمون 6
Enterprise Administration Professional
کد گواهینامه EAEP19-001
شماره گواهینامه 1 – 6
برای دانلود
فایل راهنمای
هر آزمون
کافیست روی تصویر مربوطه کلیک کرد.
——————————————————————————————-
آزمون 7
Enterprise Geodata Management Professional 19-001
کد گواهینامه  EGMP105 EGMP19-001
شماره گواهینامه 2 – 7
  1 – 7
برای دانلود
فایل راهنمای
هر آزمون
کافیست روی تصویر مربوطه کلیک کرد.
——————————————————————————————-
آزمون 8
Enterprise Geodata Management Associate
کد گواهینامه EGMA105
شماره گواهینامه 1 – 8
برای دانلود
فایل راهنمای
هر آزمون
کافیست روی تصویر مربوطه کلیک کرد.
   
————————————————————————————————–
آزمون 9
Enterprise System Design Associate
کد گواهینامه ESDA104 ESDA105
شماره گواهینامه 2 – 9
1 – 9
برای دانلود
فایل راهنمای
هر آزمون
کافیست روی تصویر مربوطه کلیک کرد.
 
————————————————————————————————————————————————————————————————
گروه 4
Speciality
آزمون 10
ArcGIS Online Administration 19-001
کد گواهینامه EAOS19-001
شماره گواهینامه 1 – 10
برای دانلود
فایل راهنمای
هر آزمون
کافیست روی تصویر مربوطه کلیک کرد.
——————————————————————————————-
آزمون 11
ArcGIS API for JavaScript 19-001
کد گواهینامه EAJS19-001
شماره گواهینامه 1 – 11
برای دانلود
فایل راهنمای
هر آزمون
کافیست روی تصویر مربوطه کلیک کرد.

 

برگشت به صفحه اصلی ثبت نام آزمون های esri