معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 12

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 12

بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسماندهای روستایی در استان کردستان با استفاده از GIS

سمیرا زارعی ، محمدرضا ملکی

چکیده

بیوگاز یکی از منابع تجدید پذیر انرژی است که توسط باکتری­ هایی که موجب تجزیه مواد آلی در شرایط بی­ هوازی می گردند، تولید می ­شود. به منظور تصمیم گیری در مورد انتخاب مکان­ های مناسب راه اندازی واحدهای بیوگاز، سهولت دسترسی به ضایعات آلی و تخمین مقدار آن­ها حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از اطلاعاتی نظیر تراکم جمعیت روستایی و جمعیت دام در منطقه و نقشه­ های کاربری اراضی، مدلی برای تعیین پتانسیل تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسماندهای روستایی، پراکنش آن در سطح استان کردستان و تعیین نقاط مستعد برای احداث واحدهای بیوگاز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ارائه شده است. نتایج نشان می­ دهد که با تخمیر بی ­هوازی فضولات دامی و پسماندهای روستایی در استان کردستان، میتوان به تولید سالانه 117.272 میلیون مترمکعب بیوگاز دست یافت که این میزان انرژی علاوه بر داشتن مزایای زیست محیطی فراوان، می­تواند جایگزین بخشی از انرژی فسیلی مصرفی دراستان باشد.
واژه های کلیدی : انرژی تخمیر بی هوازی ، ضایعات ، محیط زیست ، فضولات دامی

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط