معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 16

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 16

کاربردهای GIS در بهبود و توسعه کسب و کار شهری

محمدرضا جلوخانی نیارکی، نرجس محمودی وانعلیا، محمد کریمی فیروزجایی

چکیده

بهبود ‌کسب و کار‌ در‌ مناطق‌ شهری شامل ‌کارآفرینی،‌ ارتقای کسب‌‌ وکارهای خرد‌ و‌ کلان ‌و ‌بازاریابی است.‌ هدف ‌پژوهش حاضر، ‌بررسی ‌کاربردها و‌ نقش سیستم ‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در‌ بهبود و ‌‌‌‌‌‌توسعه کسب ‌و کار‌‌ شهری ‌است. در‌گام‌ اول، کاربردهای GIS در‌بهبود ‌این ‌کسب و کارها‌ به‌ روش ‌کتابخانه ای ‌بررسی‌ شده‌ است.‌در‌‌ گام‌ دوم، ‌مناسب ترین مکان‌ ها ‌برای تأسیس رستوران‌ در‌شهر‌ بابلسر ‌استان‌ مازندران،‌ به‌ روش ‌تلفیقی بهترین-بدترین‌ و‌ ابزارهای تجزیه و‌تحلیل GIS‌، ‌به ‌‌عنوان ‌یکی ‌از ‌کاربردهای ‌GIS در‌کسب وکار‌ انتخاب‌ شد. در‌‌ این‌گام،‌ ابتدا‌ با‌ استفاده‌ از‌ روش‌ بهترین-بدترین، وزن‌ معیارها محاسبه ‌و سپس ‌به کمک‌‌ مدل‌ ترکیب ‌خطی ‌‌ وزن دار‌ (WLC) مبتنی بر GIS‌‌، ‌نقشه اولویت بندی‌ نهایی ‌گزینه های رستوران‌ ها‌ تولید‌ شد.
بررسی‌‌ها‌ نشان می دهد ‌به‌ ‌‌کمک ‌ GIS می توان‌ رفتار‌ مشتریان، رقبا‌ و ‌بازار ‌را‌ به ‌ صورت‌ مکانی ‌مدل سازی ‌کرد‌ و ‌به‌ پرسش ‌‌های‌ متعددی از‌جمله‌ تحلیل مشتری‌ و‌ بازار،‌ پیش بینی وضعیت بازار،‌ سیاست های تبلیغات، انتخاب‌ و‌ بهینه سازی مکان، ‌مدیریت‌ مناطق‌ فروش،‌ سرمایه گذاری و‌سیستم بازاریابی پاسخ‌داد. با‌ توجه ‌به‌ ‌این قابلیت ها و‌ تجزیه‌ و‌‌‌ تحلیل های ‌مکانی ‌می توان‌‌ از‌ این سیستم برای بهبود ‌و‌ توسعه کسب و کار‌در‌فضای شهری استفاده‌ کرد.‌ تعداد‌‌ کل‌ گزینه های پیشنهادی برای‌ تأسیس رستوران ‌در شهر‌ بابلسر ‌5375 بوده ‌که ‌براساس‌ نتایج مدل مبتنی بر‌‌ GIS،‌ از‌ این مقدار‌ به‌ ترتیب ‌2426، 2234 و 715 گزینه در‌طبقات‌ مناسب،‌ متوسط‌ و ‌نامناسب‌ طبقه‌بندی شده اند.‌ همچنین‌ نتایج‌ نشان ‌می دهد موقعیت‌ مکانی 53، 40 و 7  درصد‌از‌ رستوران های ‌شهر بابلسر‌ ‌‌‌به ‌ترتیب ‌در کلاس های مناسب‌، متوسط و ‌نامناسب ‌قرار‌دارند.

واژه های کلیدی:بازار، تحلیل‌ مکانی، تحلیل‌‌ مشتری، ‌کسب و کار های‌ ‌شهری، GIS .

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط