معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 21

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 21

تجزیه و تحلیل مکانی و الگوی مکان یابی محوطه های باستانی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS 

شراره فرخ نیا 

چکیده

در این پژوهش موقعیت محوطه های شناسایی شده در دشت بسطام با توجه به عوامل محیطی و چشم انداز طبیعی آنها بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل فضایی، اطلاعات به  دست آمده از متغیرهای محیطی و عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری محوطه ها مطالعه شدند و در نهایت مدل پیشنهادی پیش بینی استقرارهای باستانی در قسمت هایی که بررسی باستان شناختی نشده بودند ارائه گردید.

براساس نتایج به دست آمده، 70 درصد از محوطه های شناسایی شده در محدوده ای قرارگرفته اند که این محدوده با ضریب احتمال خیلی زیاد مستعد داشتن مکان های باستانی است. 20 درصد از این محوطه ها در محدوده ای با ضریب احتمال زیاد و 10 درصد در محدوده ای با ضریب احتمال متوسط قرارگرفته اند. نتایج حاصل از این مدل پیش بینی، تأییدی بر میزان تأثیرمتغیرهای محیطی بر شکل گیری استقرارهای باستانی است.

واژه های کلیدی:‌ مدل پیش بینی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، چشم انداز، بسطام.

 

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط

GIS چیست؟

سامانه اطلاعات جغرافیایی سامانه اطلاعات جغرافیایی (ساج) یا جی‌آی‌اس (Geographic Information System : GIS) یک سامانه

بیشتر بخوانید