زمان آزمون
روز تاریخ ساعت
پنج شنبه
2 دی 1400
16

لطفا حتما همه موارد با دقت مطالعه شود.

  • در گواهینامه دوره عبارتی در مورد نوع برگزاری دوره از نظر حضوری یا غیرحضوری درج نخواهد شد.
  • هزینه شرکت در آزمون اول 100 هزار تومان است که این هزینه شامل هزینه صدور گواهینامه هم می شود.
  • در صورت عدم قبولی یا غیبت در آزمون، هزینه شرکت در آزمون مجدد 50 هزار تومان است.
  • آزمون مجدد همراه با شرکت کنندگان دوره بعد خواهد بود.
  • شرط شرکت در آزمون، رسیدن به حدنصاب انجام تکلیف ( قانون 70 – 70 ) می باشد.
  • در صورت نرسیدن به حدنصاب انجام تکلیف یا انصراف از شرکت در آزمون، مبلغ 50 هزار تومان برگشت داده خواهد شد.
  • افرادی که در مورد رسیدن به حدنصاب یا شرکت در آزمون مطمئن نیستند می توانند در انتهای دوره برای آزمون ثبت نام کنند.
  • گواهینامه افرادی که در انتهای دوره ثبت نام می کنند دیرتر صادر خواهد شد.

فرم ثبت نام

  • ( به فارسی )