مراحل حذف کامل ورژن قبلی ArcGIS

مراحل حذف کامل ورژن قبلی ArcGIS

قبل از نصب برنامه Arc GIS جدید ، باید ورژن قبلی این برنامه به طور کامل از ویندوز حذف شود.

۰ – نحوه مشاهده ورژن برنامه  Arc GIS  (شکل ۱ و ۲ )

  ۱  

  ۲ 

مراحل حذف کامل ورژن قبلی Arc GIS

۱- Unistall برنامه Arc GIS و Arc GIS License Manager ( شکل ۳ الی ۵ )

  ۳ 

 Unistall (4)

  ۴ 

  ۵ 

۲- متوقف کردن اجرای License ورژن قبلی Arc GIS ( شکل ۶ الی ۸ )

توجه : انجام این مرحله صرفا برای ورژن ۱۰٫۱ به پایین ضروری می باشد.

 ۶

  ۷ 

۸

۳- Delete کردن پوشه های Arc GIS و ESRI از Program Files ( شکل ۹ )

۹