دوره های حضوری برگزار شده

( نمایش بهتر با چرخش صفحه )
دوره های حضوری برگزار شده توسط  faraGIS

شماره
عنواندوره n
کد دورهشروعپایانمحل برگزاری
145 کارور ArcGIS73GIS 7302 / 11 / 9804 / 12 / 98مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
144 کارور ArcGIS72GIS 7201 / 11 / 9803 / 12 / 98مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
143 ArcGIS پیشرفته3GIS PT 319 / 10 / 9801 / 12 / 98دانشگاه تهران – دانشکده جغرافیا
142 ArcGIS مقدماتی2GIS MT 219 / 10 / 9801 / 12 / 98دانشگاه تهران – دانشکده جغرافیا
141 ArcGIS پیشرفته2GIS PT 211 / 07 / 9828 / 09 / 98دانشگاه تهران – دانشکده جغرافیا
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایانمحل برگزاری
140 ArcGIS مقدماتی1GIS MT 111 / 07 / 9828 / 09 / 98دانشگاه تهران – دانشکده جغرافیا
139 کارور ArcGIS71GIS 7107 / 07 / 9808 / 10 / 98مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
138 کارور ArcGIS70GIS 7006 / 07 / 9807 / 10 / 98مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
137 کارور ENVI8ENVI 803 / 07 / 9827 / 09 / 98مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
136 کارور ENVI7ENVI 702 / 07 / 9826 / 09 / 98مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
135 ArcGIS پیشرفته1GIS PT 117 / 05 / 9801 / 07 / 98دانشگاه تهران – باستان شناسی
134 کارور ArcGIS69GIS 6913 / 05 / 9827 / 06 / 98مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
133 کارور ArcGIS68GIS 6812 / 05 / 9826 / 06 / 98مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
132 کارور ENVI6ENVI 618 / 02 / 9826 / 04 / 98مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
131 کارور ENVI5ENVI 517 / 02 / 9825 / 04 / 98مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایانمحل برگزاری
130 کارور ArcGIS67GIS 6708 / 02 / 9823 / 04 / 98مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
129 کارور ArcGIS66GIS 6607 / 02 / 9822 / 04 / 98مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
128 کارور ArcGIS65GIS 6519 / 07 / 9722 / 12 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
127 کارور ArcGIS64GIS 6418 / 07 / 9721 / 12 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
126 کارور ENVI4ENVI 416 / 07 / 9719 / 12 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
125 کارور ENVI3ENVI 315 / 07 / 9718 / 12 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
124 کارور ENVI2ENVI 218 / 07 / 9712 / 10 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
123 کارور ENVI1ENVI 117 / 07 / 9711 / 10 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
122 کارور ArcGIS63GIS 6315 / 07 / 9702 / 10 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
121 کارور ArcGIS62GIS 6214 / 07 / 9724 / 09 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایانمحل برگزاری
120 کارور ArcGIS61GIS 6126 / 04 / 9727 / 06 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
119 کارور ArcGIS60GIS 6025 / 04 / 9726 / 06 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
118 کارور ArcGIS59GIS 5924 / 04 / 9725 / 06 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
117 کارور ArcGIS58GIS 5829 / 01 / 9713 / 04 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
116 کارور ArcGIS57GIS 5728 / 01 / 9705 / 04 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
115 کارور ArcGIS56GIS 5625 / 01 / 9709 / 04 / 97مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
114 کارور ArcGIS55GIS 5513 / 10 / 9623 / 10 / 96مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
113  کارور ArcGIS54GIS 5412 / 10 / 9622 / 10 / 96مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
112 کارور ArcGIS53GIS 5310 / 10 / 9620 / 10 / 96مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
111 کارور ArcGIS52GIS 5216 / 07 / 9626 / 09 / 96مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایانمحل برگزاری
110  کارور ArcGIS51GIS 5115 / 07 / 9625 / 09 / 96مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
109  کارور ArcGIS50GIS 5012 / 07 / 9622 / 09 / 96مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
108  کارور ArcGIS49GIS 4911 / 07 / 9621 / 09 / 96مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
107 ArcGIS پیشرفته14GIS AP1431 / 06 / 9628 / 07 / 96مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
106کارور ArcGIS48GIS 4822 / 05 / 9622 / 06 / 96 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
105کارور ArcGIS47GIS 4721 / 05 / 9625 / 06 / 96 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
104AutoCAD برای GIS2CADforGIS 209 / 05 / 9623 / 05 / 96 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
103ArcGIS مقدماتی13GIS AM1316 / 04 / 9620 / 05 / 96مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
102کارور ArcGIS46GIS 4614 / 04 / 9615 / 05 / 96 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
101کارور ArcGIS45GIS 4513 / 04 / 9617 / 05 / 96 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایانمحل برگزاری
100کارور ArcGIS44GIS 4402 / 03 / 9610 / 04 / 96 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
99AutoCAD برای GIS1CADforGIS 127 / 02 / 9603 / 03 / 96 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
98ArcGIS پیشرفته13GIS AP1301 / 02 / 9612 / 03 / 96مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
97کارور ArcGIS43GIS 4320 / 01 / 9624 / 02 / 96 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
96کارور ArcGIS42GIS 4219 / 01 / 9625 / 02 / 96 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
95
ArcGIS مقدماتی12GIS AM1214 / 11 / 9526 / 12 / 95مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
94
ArcGIS پیشرفته12GIS AP1208 / 11 / 9513 / 12 / 95مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
93
کارور ArcGIS41GIS 4106 / 11 / 9508 / 12 / 95 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
92
کارور ArcGIS40GIS 4005 / 11 / 9507 / 12 / 95 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
91
ArcGIS پیشرفته11GIS AP1104 / 09 / 9509 / 10 / 95  مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایانمحل برگزاری
90
کارور AutoCAD30CAD 30
01 / 08 / 9515 / 10 / 95 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
89
کارور ArcGIS39GIS 39
12 / 07 / 95 29 / 09 / 95مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
88کارور ArcGIS38GIS 3811 / 07 / 95 28 / 09 / 95مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
87ArcGIS مقدماتی11GIS AM11
08 / 07 / 95 27 / 08 / 95مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
86ArcGIS پیشرفته10GIS AP1008 / 07 / 95 20 / 08 / 95مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
85ArcGIS پیشرفته9GIS AP9
04 / 06 / 9501 / 07 / 95مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
84ArcGIS مقدماتی10GIS AM10
28 / 05 / 9501 / 07 / 95مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
83کارور AutoCAD28CAD 29
23 / 05 / 9517 / 07 / 95 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
82کارور AutoCAD28CAD 28
02 / 05 / 9529 / 06 / 95مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
81ArcGIS مقدماتی9GIS AM9
24 / 04 / 9528 / 05 / 95مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایانمحل برگزاری
80
کارور ArcGIS37GIS 37
08 / 04 / 9516 / 06 / 95 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
79کارور ArcGIS36GIS 36
06 / 04 / 9514 / 06 / 95مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
78ArcGIS پیشرفته8GIS AP803 / 04 / 9507 / 05 / 95مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
77کارور AutoCAD27CAD 27
19 / 03 / 9530 / 05 / 95مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
76ArcGIS پیشرفته7GIS AP726 / 01 / 9513 / 03 / 95مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
75ArcGIS مقدماتی8GIS AM8
26 / 01 / 9520 / 03 / 95مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
74کارور AutoCAD26CAD 26
18 / 01 / 9512 / 03 / 95مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
73کارور ArcGIS35GIS 35
17 / 01 / 9525 / 03 / 95 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
72کارور ArcGIS34GIS 34
15 / 01 / 9530 / 03 / 95مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
71
ArcGIS مقدماتی7GIS AM7
15 / 11 / 9414 / 12 / 94مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایانمحل برگزاری
70ArcGIS پیشرفته6GIS AP6
15 / 11 / 9413 / 12 / 94مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
69ArcGIS پیشرفته5GIS AP503 / 10 / 9401 / 11 / 94مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
68کارور AutoCAD25CAD 25 02 / 10 / 9428 / 11 / 94مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
67ArcGIS مقدماتی6GIS AM6 26 / 09 / 9401 / 11 / 94مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
66کارور ArcGIS33GIS 3310 / 09 / 9427 / 11 / 94مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
65کارور ArcGIS32GIS 3208 / 09 / 9425 / 11 / 94مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
64ArcGIS مقدماتی5GIS AM5 30 / 07 / 9405 / 09 / 94مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
63کارور AutoCAD24CAD 24 29 / 07 / 9430 / 09 / 94مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
62ArcGIS پیشرفته4GIS AP4 23 / 07 / 9428 / 08 / 94مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
61کارور ArcGIS31GIS 3131 / 06 / 9403 / 09 / 94مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایانمحل برگزاری
60کارور ArcGIS30GIS 3029 / 06 / 9401 / 09 / 94 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
59ArcGIS مقدماتی4GIS AM405 / 06 / 9423 / 07 / 94 مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
58ArcGIS پیشرفته3GIS AP305 / 06 / 9416 / 07 / 94مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
57کارور AutoCAD23CAD 23 02 / 06 / 9425 / 07 / 94 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
56ArcGIS مقدماتی3GIS AM3 18 / 04 / 9429 / 05 / 94مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
55کارور ArcGIS29GIS 2916 / 04 / 9410 / 06 / 94 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
54ArcGIS پیشرفته2GIS AP212 / 04 / 9423 / 05 / 94مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
53کارور ArcGIS28GIS 28 07 / 04 / 9408 / 06 / 94 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
52کارور AutoCAD22 CAD 2225 / 03 / 9424 / 05 / 94 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
51ArcGIS مقدماتی2GIS AM2 25 / 02 / 9405 / 04 / 94مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایانمحل برگزاری
50ArcGIS پیشرفته1GIS AP103 / 02 / 9407 / 03 / 94مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
49کارور ArcGIS27GIS 2725 / 01 / 9426 / 03 / 94 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
48کارور ArcGIS26GIS 2623 / 01 / 9424 / 03 / 94 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
47کارور AutoCAD21CAD 2117 / 01 / 9420 / 03 / 94 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
46ArcGIS مقدماتی1GIS AM1 23 / 11 / 9321 / 12 / 93مجتمع فنی تهران ( انقلاب )
45کارور ArcGIS25 GIS 2504 / 11 / 9312 / 12 / 93 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
44کارور AutoCAD20CAD 2004 / 11 / 9313 / 12 / 93مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
43کارور AutoCAD19CAD 1925 / 09 / 9301 / 11 / 93 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
42کارور ArcGIS24GIS 2415 / 09 / 9330 / 10 / 93 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
41کارور ArcGIS23GIS 2318 / 08 / 9318 / 09 / 93 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایانمحل برگزاری
40کارور AutoCAD18CAD 1819 / 07 / 9317 / 09 / 93 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
39کارور ArcGIS22GIS 2201 / 07 / 9311 / 08 / 93مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
38کارور ArcGIS21GIS 2101 / 07 / 9311 / 08 / 93مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
37کارور ArcGIS20GIS 20 19 / 05 / 9329 / 06 / 93مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
36کارور AutoCAD17CAD 1718 / 05 / 9314 / 07 / 93مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
35کارور ArcGIS19GIS 1908 / 04 / 9312 / 05 / 93مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
34کارور AutoCAD16CAD 1617 / 03 / 9315 / 05 / 93مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
33کارور ArcGIS18GIS 1828 / 02 / 9303 / 04 / 93 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
32کارور ArcGIS17GIS 17 19 / 01 / 9321 / 02 / 93 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
31کارور AutoCAD15CAD 15 18 / 01 / 9310 / 03 / 93مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایانمحل برگزاری
30کارور ArcGIS16GIS 1620 / 11 / 9213 / 12 / 92مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
29کارور AutoCAD14CAD 14 30 / 10 / 9214 / 12 / 92 مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
28کارور AutoCAD13CAD 13 07 / 10 / 9230 / 11 / 92مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
27کارور ArcGIS15GIS 1524 / 09 / 9206 / 11 / 92
مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
26کارور AutoCAD12CAD 1202 / 09 / 9223 / 10 / 92مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
25کارور ArcGIS14GIS 1414 / 08 / 9219 / 09 / 9211
24کارور AutoCAD11CAD 1129 / 07 / 9227 / 09 / 92مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
23کارور ArcGIS13GIS 13 07 / 07 / 9212 / 08 / 92مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
22کارور ArcGIS12GIS 12  27 / 05 / 9202 / 07 / 92مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
21کارور AutoCAD10CAD 10 26 / 05 / 9227 / 07 / 92مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایانمحل برگزاری
20کارور ArcGIS11 GIS 1116 / 04 / 9223 / 05 / 92مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
19کارور AutoCAD9CAD 9 15 / 04 / 9224 / 05 / 92مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
18کارور AutoCAD8CAD 8 01 / 03 / 9212 / 04 / 92مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
17کارور ArcGIS10GIS 1002 / 02 / 9210 / 04 / 92مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
16کارور AutoCAD7CAD 720 / 01 / 9225 / 02 / 92مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
15کارور AutoCAD6CAD 6 09 / 11 / 9114 / 12 / 91مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
14کارور ArcGIS9GIS 908 / 11 / 9115 / 12 / 91مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
13کارور AutoCAD5CAD 5 12 / 09 / 9121 / 10 / 91مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
12کارور ArcGIS8GIS 807 / 08 / 9119 / 10 / 91مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
11کارور AutoCAD4CAD 422  / 07 / 9108 / 09 / 91مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
شماره
عنواندوره nکد دوره
شروعپایانمحل برگزاری
10کارور AutoCAD3CAD 3 13 / 06 / 9125 / 07 / 91مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
9کارور ArcGIS7GIS 7 12 / 06 / 9118 / 07 / 91مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
8کارور ArcGIS6GIS 601 / 05 / 9131 / 05 / 91مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
7کارور AutoCAD2CAD 2 01 / 05 / 9128 / 05 / 91مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
6کارور AutoCAD1CAD 103 / 03 / 9121 / 04 / 91مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
5کارور ArcGIS5GIS 502 / 02 / 9120 / 02 / 91مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
4کارور ArcGIS4GIS 4 15 / 01 / 9131 / 01 / 91مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
3کارور ArcGIS3GIS 302 / 12 / 90 17 / 12 / 90مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
2کارور ArcGIS2GIS 215 / 11 / 90 01 / 12 / 90مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران
1کارور ArcGIS1GIS 110 / 10 / 9012 / 11 / 90مرکز فنی و حرفه ای ش ۲ تهران