دوره های غیرحضوری برگزار شده

( نمایش بهتر با چرخش صفحه )
دوره های غیرحضوری برگزار شده

شماره
عنواندوره n
کد دورهشروعپایانارائه دهنده گواهینامه
       
69کارور ArcGIS15ek ArcGIS_1503 / 11 / 140022 / 12 / 1400سازمان فنی و حرفه ای
68کارور ArcGIS14ek ArcGIS_1402 / 11 / 140021 / 12 / 1400سازمان فنی و حرفه ای
67ArcGIS پیشرفته12off Teh ArcGIS 2_1229 / 09 / 140011 / 11 / 1400دانشگاه تهران
66ArcGIS مقدماتی13off Teh ArcGIS 1_1329 / 09 / 1400
11 / 11 / 1400دانشگاه تهران
65 AutoCAD دوبعدی10off Teh AutoCAD _1029 / 09 / 140011 / 11 / 1400دانشگاه تهران
64کارور ArcGIS13ek ArcGIS_1303 / 09 / 140019 / 10 / 1400سازمان فنی و حرفه ای
63کارور ArcGIS12ek ArcGIS_1202 / 09 / 140018 / 10 / 1400سازمان فنی و حرفه ای
62ArcGIS پیشرفته11off Teh ArcGIS 2_1110 / 08 / 140022 / 09 / 1400دانشگاه تهران
61ArcGIS مقدماتی12off Teh ArcGIS 1_1210 / 08 / 1400
22 / 09 / 1400دانشگاه تهران
60 AutoCAD دوبعدی9off Teh AutoCAD _910 / 08 / 140022 / 09 / 1400دانشگاه تهران
59ArcGIS Pro مقدماتی1off Teh ArcGIS Pro 1_122 / 07 / 1400
02 / 10 / 1400دانشگاه تهران
58کارور ArcGIS11ek ArcGIS_1130 / 06 / 140025 / 08 / 1400سازمان فنی و حرفه ای
57ArcGIS پیشرفته10off Teh ArcGIS 2_1022 / 06 / 140003 / 08 / 1400دانشگاه تهران
56ArcGIS مقدماتی11off Teh ArcGIS 1_1122 / 06 / 1400
03 / 08 / 1400دانشگاه تهران
55 AutoCAD دوبعدی8off Teh AutoCAD _822 / 06 / 140003 / 08 / 1400دانشگاه تهران
54کارور ArcGIS10ek ArcGIS_1006 / 05 / 140028 / 06 / 1400سازمان فنی و حرفه ای
53کارور ArcGIS9ek ArcGIS_906 / 05 / 140027 / 06 / 1400سازمان فنی و حرفه ای
52ArcGIS پیشرفته9off Teh ArcGIS 2_904 / 05 / 140015 / 06 / 1400دانشگاه تهران
51ArcGIS مقدماتی10off Teh ArcGIS 1_1004 / 05 / 1400
15 / 06 / 1400دانشگاه تهران
50 AutoCAD دوبعدی7off Teh AutoCAD _704 / 05 / 140015 / 06 / 1400دانشگاه تهران
49ArcGIS پیشرفته8off Teh ArcGIS 2_817 / 03 / 140028 / 04 / 1400دانشگاه تهران
48ArcGIS مقدماتی9off Teh ArcGIS 1_917 / 03 / 140028 / 04 / 1400دانشگاه تهران
47کارور ArcGIS8ek ArcGIS_809 / 03 / 140027 / 04 / 1400سازمان فنی و حرفه ای
46کارور ArcGIS7ek ArcGIS_722 / 01 / 140002 / 03 / 1400سازمان فنی و حرفه ای
45کارور ArcGIS6ek ArcGIS_615 / 11 / 9924 / 12 / 99سازمان فنی و حرفه ای
44ArcGIS پیشرفته7off Teh ArcGIS 2_713 / 11 / 9918 / 12 / 99دانشگاه تهران
43ArcGIS مقدماتی8off Teh ArcGIS 1_813 / 11 / 9918 / 12 / 99دانشگاه تهران
42 AutoCAD دوبعدی6off Teh AutoCAD _613 / 11 / 9918 / 12 / 99دانشگاه تهران
41ArcGIS پیشرفته6off Teh ArcGIS 2_624 / 09 / 9929 / 10 / 99دانشگاه تهران
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایاننوع برگزاری
40ArcGIS مقدماتی7off Teh ArcGIS 1_724 / 09 / 9929 / 10 / 99دانشگاه تهران
39 AutoCAD دوبعدی5off Teh AutoCAD _524 / 09 / 9920 / 10 / 99دانشگاه تهران
38کارور ArcGIS5ek ArcGIS_508 / 09 / 9920 / 10 / 99سازمان فنی و حرفه ای
37ArcGIS مقدماتی6off Teh ArcGIS 1_607 / 08 / 9910 / 09 / 99دانشگاه تهران
36 AutoCAD دوبعدی4off Teh AutoCAD _407 / 08 / 9910 / 09 / 99دانشگاه تهران
35کارور ArcGIS4ek ArcGIS_416 / 07 / 9905 / 09 / 99سازمان فنی و حرفه ای
34کارور ArcGIS3ek ArcGIS_315 / 07 / 9904 / 09 / 99سازمان فنی و حرفه ای
33 AutoCAD دوبعدی3off Teh AutoCAD _317 / 06 / 9921 / 07 / 99دانشگاه تهران
32ArcGIS پیشرفته5off Teh ArcGIS 2_517 / 06 / 9921 / 07 / 99دانشگاه تهران
31ArcGIS مقدماتی5off Teh ArcGIS 1_517 / 06 / 9921 / 07 / 99دانشگاه تهران
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایاننوع برگزاری
30کارور ArcGIS2ek ArcGIS_208 / 05 / 9930 / 06 / 99سازمان فنی و حرفه ای
29کارور ArcGIS1ek ArcGIS_107 / 05 / 9929 / 06 / 99سازمان فنی و حرفه ای
28ArcGIS پیشرفته4off Teh ArcGIS 2_431 / 04 / 9903 / 06 / 99دانشگاه تهران
27ArcGIS مقدماتی4off Teh ArcGIS 1_431 / 04 / 9903 / 06 / 99دانشگاه تهران
26ArcGIS پیشرفته3off Teh ArcGIS 2_326 / 03 / 9930 / 04 / 99دانشگاه تهران
25ArcGIS مقدماتی3off Teh ArcGIS 1_325 / 03 / 9929 / 04 / 99دانشگاه تهران
24 AutoCAD دوبعدی2off Teh AutoCAD _223 / 01 / 9927 / 02 / 99دانشگاه تهران
23ArcGIS پیشرفته2off Teh ArcGIS 2_222 / 01 / 9926 / 02 / 99دانشگاه تهران
22ArcGIS مقدماتی2off Teh ArcGIS 1_221 / 01 / 9925 / 02 / 99دانشگاه تهران
21 AutoCAD دوبعدی1off Teh AutoCAD _119 / 01 / 9923 / 02 / 99دانشگاه تهران
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایاننوع برگزاری
20ArcGIS پیشرفته1off Teh ArcGIS 2_111 / 01 / 9914 / 02 / 99دانشگاه تهران
19ArcGIS مقدماتی1off Teh ArcGIS 1_110 / 01 / 9913 / 02 / 99دانشگاه تهران
18 AutoCAD برای GIS8fc CADforGIS _815 / 11 / 9726 / 12 / 97بدون گواهینامه
17ArcGIS مقدماتی5fc ArcGIS 1_515 / 11 / 9726 / 12 / 97بدون گواهینامه
16 AutoCAD برای GIS7fc CADforGIS _703 / 10 / 9714 / 11 / 97بدون گواهینامه
15ArcGIS پیشرفته5fc ArcGIS 2_303 / 10 / 9714 / 11 / 97بدون گواهینامه
14 AutoCAD برای GIS6fc CADforGIS _627 / 08 / 9702 / 10 / 97بدون گواهینامه
13ArcGIS پیشرفته4fc ArcGIS 2_327 / 08 / 9702 / 10 / 97بدون گواهینامه
12 AutoCAD برای GIS5fc CADforGIS _516 / 07 / 9726 / 08 / 97بدون گواهینامه
11ArcGIS مقدماتی4fc ArcGIS 1_416 / 07 / 9726 / 08 / 97بدون گواهینامه
شماره
عنواندوره nکد دورهشروعپایاننوع برگزاری
10ArcGIS پیشرفته3fc ArcGIS 2_316 / 07 / 9726 / 08 / 97بدون گواهینامه
9ArcGIS مقدماتی3fc ArcGIS 1_319 / 04 / 9731 / 06 / 97بدون گواهینامه
8 AutoCAD برای GIS4fc CADforGIS _419 / 04 / 9731 / 06 / 97بدون گواهینامه
7ArcGIS پیشرفته2fc ArcGIS 2_219 / 04 / 9731 / 06 / 97بدون گواهینامه
6ArcGIS مقدماتی2fc ArcGIS 1_228 / 01 / 9718 / 04 / 97بدون گواهینامه
5ArcGIS پیشرفته1fc ArcGIS 2_128 / 01 / 9718 / 04 / 97بدون گواهینامه
4 AutoCAD برای GIS3fc CADforGIS _328 / 01 / 9718 / 04 / 97بدون گواهینامه
3 AutoCAD برای GIS2fc CADforGIS _216 / 11 / 9625 / 12 / 96بدون گواهینامه
2ArcGIS مقدماتی1fc ArcGIS 1_114 / 11 / 9626 / 12 / 96بدون گواهینامه
1AutoCAD برای GIS1fc CADforGIS _120 / 09 / 9628 / 11 / 96بدون گواهینامه