ساخت، حذف و نام گذاری نوار ابزار جدید ArcGIS

ساخت، حذف و نام گذاری نوار ابزار جدید ArcGIS

ساخت نوار ابزار جدید

a- از قسمت نوار ابزارها بر روی منوی Customize کلیک و روی Customize Mode کلیک شود.

 

b- در پنجره customize و در سربرگ Toolbars بر روی New کلیک شود.

c- در پنجره New Toolbar و در کادر Toolbar name یک نام برای نوار ابزار وارد و سپس بر روی  OK کلیک شود.

d- اکنون در قسمت Toolbars نام نوار ابزار جدید قرار گرفته است.

e- بر روی Close کلیک شود.

تغییر نام نوار ابزار 

a- گام‌های 1 و 2 مرحله قبل تکرار شود.

b- نوار ابزار مورد نظر انتخاب و بر روی Rename کلیک شود.

c- در پنجره New Toolbar و در کادر Toolbar name نام دلخواه وارد و بر روی OK کلیک شود.


d- بر روی Close کلیک شود.

حذف نوار ابزار 

a- گام‌های 1 و 2 همچون مرحله قبل انجام شود.

b- به عنوان گام 3 سربرگ Toolbars باز شود.

c- از سربرگ Toolbars نوار ابزار مورد نظر انتخاب شود.

d- بر روی Delete کلیک شود.

e- در پنجره زیر روی دکمه OK‌ کلیک شود.

f- نوار ابزار مورد نظر از لیست Toolbars حذف شد.

g- بر روی Close کلیک شود.

مشاهده آموزش‌های دیگر