سرفصل مطالب آشنایی با Google Earth و ارتباط آن با ArcGIS

سرفصل مطالب آشنایی با Google Earth و ارتباط آن با ArcGIS

 

_ روش نصب Google Earth

_ معرفی Google Earth و محیط عمومی برنامه

_ شرح پروژه تمرینی

– روش جستجوی یک مکان بر اساس نام و مختصات

_ روش های جابجایی در نقشه

_ معرفی بخش‌ Sidebar

_ معرفی Status Bar

_ معرفی قسمت های مهم Options

_ معرفی ابزارهای مهم منوی View

_ ذخیره موقعیت منطقه مورد مطالعه

_ نحوه اندازه گیری طولی و سطحی

_ روش استفاده از Placemark

_ روش استفاده از گزینه Path

_ روش استفاده از گزینه Polygon

_ روش مدیریت لایه ها در Sidebar

_ مفهوم فایلهای  KML , KMZ

_ روش ذخیره لایه ها برای استفاده در برنامه های دیگر مثل ArcGIS

_ روش تهیه پروفیل طولی منطقه مورد مطالعه

_ روش خروجی گرفتن از  Google Earth به صورت عکس

_ روش برداشت مختصات از Google Earth برای انجام اموری مثل Georeferencing

_ وارد کردن لایه از Google Earth به  ArcMap

_ وارد کردن لایه و نقشه از ArcMAP به Google Earth

_ وارد کردن mxd به Google Earth

_ روش تهیه لایه DEM از برنامه Google Earth