– نصب برنامه پایتون و روشهای اجرای کد در آن
– کار با متغیرها و دستورات
– کار با ساختمان داده ها در پایتون
– کار با شرط ها و حلقه های تکرار
– بررسی Function ها در زبان پایتون
– کار با فایل ها
– بررسی Map . استفاده از Lambda
– کار با انواع فرمت json ، csv و xml
– آشنایی با مفهوم شی گرا در پایتون
– ساخت بانک اطلاعاتی و دستورات My SQL
– واسط گرافیکی در زبان پایتون