سرفصل مطالب این دوره با سرفصل مطالب دوره ArcGIS مقدماتی یکسان است.

مقدمات
– معرفی GIS
– آشنایی با مولفه های GIS
– معرفی برخی نرم افزار های مرتبط با GIS
– آشنایی با نرم افزار ArcGIS
– سیر تکاملی نرم افزار ArcGIS
– مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز
– نصب نرم افزار ArcGIS

آشنایی با برنامه ArcCatalog
– توانمندی های ArcCatalog
– انجام ورود اطلاعات به برنامه ArcCatalog
– چگونگی مشاهده داده ها در ArcCatalog
– توانایی مدیریت داده ها در ArcCatalog
– مدیریت محتویات ArcCatalog

آشنایی با محیط برنامه ArcMap
– انجام ورود اطلاعات به نرم افزار های ArcMap
– توانایی کار با لایه های رقومی و نمایش آنها در ArcMap
– آشنایی با Tools Menu
– ایجاد Data Frame و Group Layer
– معرفی Table of Content
– آشنایی با ابزارهای کمکی در نمایش لایه ها

معرفی انواع ساختار داده ها و فرمت لایه ها ی قابل استفاده
– انواع فرمت های مختلف رقومی در نرم افزار ArcGIS
– آشنایی با فرمت سلولی Raster
– آشنایی با فرمت برداری Vector

کار با جداول اطلاعات توصیفی  ( Attribute Table )
– ساخت Field
– انواع داده های قابل ورود به جداول توصیفی
– ویرایش اطلاعات موجود در جدول
– آشنایی با ابزار Summarize
– آشنایی با ابزار Statistics
– آشنایی با ابزار Field Calculator
– آشنایی با ابزار Calculate Geometry

سیستم های مختصات
– آشنایی با سیستم مختصات جغرافیایی ( Geographic Coordinate System )
– آشنایی با سیستم مختصات تصویر شده ( Projected Coordinate System )
– آشنایی با انواع سیستم های تصویر
– نحوه تعریف و تغییر سیستم مختصات یک لایه

ساخت لایه در ArcCatalog
– ساخت Shapefile
– آشنایی با Geodatabase
– مزیت های Geodatabase
– ایجاد Personal Geodatabase
– ایجاد Feature dataset
– ساخت Feature Class

زمین مرجع کردن ( Georeferencing )
– زمین مرجع کردن نقشه ها
– تبدیل مختصات با استفاده از نرم افزار های جانبی GIS
– ذخیره سازی لایه های زمین مرجع شده

آشنایی با نوار ابزار ویرایش اطلاعات ( Editor )
– چگونگی ترسیم و ویرایش عوارض
– آشنایی با انواع ابزارهای ویرایشگری ( Split ، Cut ، Merge ، Union ، Trim ، Extend و … )
– افزودن اطلاعات توصیفی به نقشه
– نحوه ترسیم عوارض از روی تصاویر هوایی و ماهواره یی ( رقومی سازی نقشه های رستری )

روش های انتخاب اطلاعات توصیفی و مکانی
– Query گرفتن یا استخراج بخش های مورد نیاز از لایه های رقومی با ( Select by Attribute )
– انتخاب اطلاعات بر اساس موقعیت مکان ( Select by Location )

طبقه بندی عوارض ( Symbology )
– تغییر نماد لایه ها
– معرفی انواع روشهای طبقه بندی لایه ها
– آشنایی با روش ایجاد نقشه تراکم ( Dot Density )
– اضافه کردن نمودار ( Chart ) به اطلاعات طبقه بندی شده

آشنایی با نوار ابزار Layout ( چاپ نقشه )
– روند طراحی نقشه چاپ
اضافه کردن و تنظیمات مقیاس به نقشه
– اضافه کردن عکس ، نمودار و متن به نقشه
– اضافه کردن راهنما ( Legend‌ ) به نقشه
– مفاهیم مقیاس و انواع آن
– تنظیمات ثابت کردن مقیاس
– ایجاد یک شبکه مختصات بر روی نقشه

خروجی گرفتن از محیط کار در ArcMAP
– ذخیره خروجی به صورت عکس
– ذخیره خروجی به صورت pdf

آشنایی با سایر قابلیت ها در برنامه ArcMap
– ایجاد و مدیریت Bookmark
– استفاده از Overview و Viewer
– بر چسب گذاری ( Labeling )
– نحوه صحیح ذخیره نمودن یک پروژه
– ایجاد نمودار ( Graph )
– نحوه اندازه گیری طول و مساحت با ابزار Measure
– افزودن Extension ها به ArcMap و فعال کردن آنها

آشنایی با ابزارهای مهم Arc Toolbox ( منوی Geoprocessing )
– ایجاد لایه حریم ( Buffer )
– برش لایه ها (Clip )
– اشتراک لایه ها ( Intersect )
– ادغام لایه ها (Merge)
– ترکیب لایه ها (Union )
– ادغام براساس ویژگی مشترک ( Dissolve )

 کار با داده های رستری
– آشنایی با انواع داده های رستری
– آشنایی با مفهوم DEM
– ساخت نقشه های سایه روشن (Hillshade)
– ساخت نقشه شیب (Slope)
– ساخت نقشه های منحنی میزان (Contour)
– آشنایی با مفهوم TINو نحوه ساخت آن

آشنایی با نحوه کار با لایه های سه بعدی در ArcScene
– آشنایی با ابزار Navigate
– آشنایی با ابزار Zoom to Target
– آشنایی با ابزار Set Observer
– آشنایی با ابزار Fly