فصل ۱ : Geodatabase
معرفی مزایای Geodatabase و انواع آن
آشنایی با ساخت File Geodatabase
آشنایی با ساخت Personal Geodatabase
تشریح تفاوت های File Geodatabase و Personal Geodatabase
آشنایی با ساخت Feature Dataset و Feature Class
تشریح تفاوت های Shapefile و Feature Class
آشنایی با روش Import و Export لایه به Geodatabse
آشنایی با روش درج مقدار پیش فرض در Field ها
ساخت Domain در Geodatabase
تمرین فصل

فصل ۲ : استفاده از فایل های Excel و AutoCAD
تبدیل داده های جدول های Excel به لایه های قابل استفاده در ArcGIS
تبدیل Attribue Table به جداول Excel
تبدیل نقشه های Auto CAD به لایه های قابل استفاده در ArcGIS
تبدیل نقشه های GIS ای به نقشه های AutoCAD
تمرین فصل

فصل ۳ : GIS Ready ( آماده سازی داده ها )
مروری بر روش مدیریت داده در Arc Catalog
آشنایی با روش Export و Import لایه های Shapefile به Geodatabase
مروری بر Query و روش ویرایش و حذف داده های اضافی

آشنایی با روش استخراج یک داده خاص از یک لایه
آشنایی با روش اضافه کردن دو لایه به یک لایه دیگر ( Append)
تمرین فصل

فصل ۴ : Topology ( آشنایی با نحوه نمایش و اصلاح خطای لایه ها )
ضرورت توپولوژی
مفهوم توپولوژی
آشنایی با قوانین توپولوژی
ساخت لایه توپولوژی
معرفی نوار ابزار Topology
روش یافتن و اصلاح خطاها با Topology
اعمال تغییر و معتبر سازی Topology
تمرین فصل

فصل ۵ : Raster ( کار با داده های رستری )
آشنایی با انواع داده های رستری
آشنایی با ابزارهای تغییر موقعیت داده های رستری
آشنایی با ابزارهای محاسبات ریاضی در داده های رستری

آشنایی با روش تقسیم لایه های رستری
آشنایی با روش ترکیب لایه های رستری
آشنایی با روش استخراج از لایه رستری
تبدیل لایه های رستری به وکتوری
تبدیل لایه های وکتوری به رستری
تمرین فصل

فصل ۶ : Spatial Analyst ( تحلیل فضایی برای مکان یابی )
آشنایی با مفهوم DEM و DTM
ساخت نقشه های سایه روشن (Hillshade)

ساخت نقشه شیب (Slope)
ساخت نقشه جهت شیب (Aspect)
ساخت نقشه های منحنی میزان (Contour)
ساخت نقشه میدان دید (Viewshed)
آشنایی با روش ساخت حریم های رستری ( Euclidian Distance)
آشنایی با روش طبقه بندی مجدد لایه های رستری ( Reclassify)
آشنایی با همپوشانی لایه های رستری ( Raster Calculator)
تمرین فصل

فصل ۷ : Model Builder ( مدل سازی )
معرفی ابزارهای Model Builder
تنظیمات مرتبط با مدل سازی
تمرین فصل

فصل ۸ : ۳D Analyst ( تحلیل سه بعدی )
آشنایی با نحوه نمایش لایه های سه بعدی در Arc Catalog
آشنایی با نحوه کار با لایه های سه بعدی در Arc Map
آشنایی با مفهوم TINو نحوه ساخت آن
ویرایش TIN
آشنایی با کاربردهای TIN
ایجاد دستی خطوط منحنی میزان ( Contour )
ایجاد نقشه خط القعر ( Steepest Path )
تهیه نقشه خطوط وضعیت دید (Line of sight)
ترسیم پروفیل یا نیمرخ (Create Profile Graph)
تبدیل گرافیک به لایه
آشنایی با نحوه کار با لایه های سه بعدی در Arc Scene
آشنایی با ابزار Navigate
آشنایی با ابزار Center on Target
آشنایی با ابزار Zoom to Target
آشنایی با ابزار Set Observer
آشنایی با ابزار Fly
آشنایی با Vertical Exaggeration
آشنایی با Drape
آشنایی با Extrusion
تمرین فصل

فصل ۹ : Interpolation ( درون یابی )
معرفی روش های درون یابی
روش IDW
روش Spline
روش Kriging
تمرین فصل

فصل ۱۰ : Animation ( انیمیشن )
معرفی روش های ایجاد انیمیشن
روشSnap shot
روش Recording
روش Bookmark
روش استفاده از مسیر پرواز
مدیریت انیمیشن
روش های ذخیره انیمیشن
تمرین فصل
+
آموزش کار با Google Earth و دانلود تصاویر ماهواره ای

دیدگاهتان را بنویسید