معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 25

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 25

سنجش و سطح‌بندی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان همدان از لحاظ شاخص‌های بهداشت و درمانی با استفاده از تاپسیس فازی (FTOPSIS) و ArcGIS

حسین غضنفرپور، حسین موسی زاده، مهدی خداداد 

چکیده

در جریان هرگونه تصمیم ­گیری اعم از برنامه­ ریزی، مدیریت، ارزیابی و یا کنترل چنانچه در طلب و جستجوی شرایطی مطلوب هستیم، باید در راستای ایجاد تعادلی منطقی و واقع ­بینانه بین مناطق به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات حرکت کنیم. گام اول در جهت چنین حرکتی شناخت وضع موجود و امکانات و محدودیت­ های آن است. مسأله اساسی تحقیق این است که توزیع متعادلی از نظر امکانات بهداشتی و درمانی در سطح استان همدان برقرار نیست. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و رویکرد حاکم بر آن کاربردی است. داده­ های مورد نیاز با بهره ­گیری از آمار مربوط به سالنامه آماری استان همدان در سال 1392 استخراج گردیده و جهت ارزیابی شهرستان ­های استان از لحاظ برخورداری از خدمات بهداشتی– درمانی از 14 شاخص استفاده گردیده است. تحلیل داده­ ها با استفاده از تکنیک آنتروپی­­شانون و تاپسیس فازی (FTOPSIS) و با استفاده از نرم ­افزار­ SPSS صورت پذیرفته و به منظور ترسیم نقشه­ ها از نرم­ افزار ArcGIS استفاده گردیده است. یافته ­های تحقیق حاکی از آن بود که پراکنش شاخص ­های بهداشتی درمانی در پهنه استان همدان به صورت قطبی و ناموزون است و رابط ه­ای منطقی بین سطح جمعیت و سطح توسعه بهداشتی درمانی برقرار نیست به گونه ­ای که شهر همدان مرکز سیاسی اداری استان برخوردارترین شهر بوده و بقیه شهرستان­ های استان در شرایط متوسط بالا و پایین و محروم قرار دارند. نتایج پژوهش ضرورت نگاهی عدالت­ محور در عرصه برنامه ­ریزی و توزیع خدمات به منظور ارائه خدمات با مطلوبیت بهتر و اقتصادی است.

واژه های کلیدی:‌ توسعه یافتگی شاخص‌های بهداشت و درمان تاپسیس فازی (FTOPSIS) استان همدان

 

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط