کتاب شبیه‌سازی سیستم‌های پیچیده در GIS

نام کتاب:
شبیه‌سازی سامانه‌های پیچیده در GIS

نویسنده: پاتریس لانگلوا

مترجمان: ابوالقاسم صادقی‌نیارکی، مریم برزگر
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سال انتشار: 1397

نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 320 صفحه
قیمت چاپ اول : 32000 تومان

متاسفانه امکان خرید کتاب از این سایت فراهم نیست.

لازم به ذکر است که ضمن ارج نهادن به زحمات مولفان، مترجمان و گرداوردگان کتاب ها،  آثار معرفی شده در این سایت به معنای تایید کامل آنها و ارزش گذاری محتوایی نیست و فقط برای معرفی و سهولت در انتخاب از سوی کاربران و علاقه مندان درج شده است.

درباره این کتاب :

در این کتاب ما تلاشی مداوم برای همراه کردن این فرم سازی‌ها با یک توضیح ساده و توضیح نمادها و علائم در متن داشته‌ایم. برای شروع کار با مفاهیم کلی ساختار، سازماندهی و سامانه، ابتدا باید مفهوم بنیادی فضا را درک کنیم. اهمیت این مفهوم در فرم سازی‌های مختلفی که ما را قادر به تعریف مفاهیم مختلف هندسی، مکان شناسی و متریک در فضا می‌کنند، مشهود است. سپس ما از مفاهیم ماده و شیء برای معرفی زمان بهره می گیریم. این کار به ما اجازه می‌دهد تا به مفاهیم فرآیندها و تعاملاتی که اساس مدل سازی جغرافیایی پویا هستند، نزدیک شویم. پس از این بخش، مبانی مدل سازی فضای جغرافیایی ارائه می شوند و ما با ابزارهای محاسبه مدل سازی پویا که اتوماتای جغرافیایی سلولی (GCA) هستند و ما را قادر می سازند تا یک مدل کلی از (GCA) داشته باشیم، کار خواهیم کرد. سپس آن را به ساخت مدل یک سامانه کلی از عامل‌های جغرافیایی (SGA) که بر پایه یک هستی شناسی رسمی براساس سه گانه عامل سازماندهی رفتار ساخته شده است و در آن یک شیء جغرافیایی به صورت یک ماهیت دوگانه بین فرد و گروه ظاهر می شود، تعمیم می‌دهیم.

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: مفاهیم ساختار و سامانه

مفهوم ساختار
در ریاضیات و فیزیک
در دانش فناوری رایانه
در علوم زندگی، اجتماعی و انسانی
الگوی سامانه‌ای
مثلث سامانه‌ای
کل بیشتر از جمع قسمت‌های آن است
مفهوم سازماندهی
ساختار و سازماندهی
سازماندهی‌های متوالی
سازماندهی کلاس‌ها و تقسیم بندی‌ها
سازماندهی در درختان
سازماندهی شبکه
سازماندهی‌های سلسله مراتبی
استفاده از نظریه گراف برای سازماندهی‌های پیچیده
پیچیدگی یک سازماندهی، از قطعيت تا آشفتگی

فصل دوم: فضا و هندسه

نظریه های مختلف فضا
مدل های اقلیدسی
فضاهای سنجه‌ای
فضاهای دارای نرم
فضای شبه اقلیدسی
فضاهای ریمان
فضاهای مکان شناختی
برابری در یک فضا
هندسه و ساختار داده آن
ساختار صفحات
مدل ارتفاعی
فضای نااقلیدسی، واریخت و میدان گرانش
ریخت شناسی‌های ممکن یک فضای متناهی بدون مرز
هندسه «شسته و رفته» و هندسه «فازی»

فصل سوم: ساختارهای مکان شناختی: چگونه اشیاء در سامانه‌های فضایی سازماندهی می‌شوند؟

مکان‌شناسی

سنجه‌ها و مکان شناسی‌ها
مکان‌شناسی محاسبه شده، مکان‌شناسی ساختاری
شبکه مربعی
شبکه شش ضلعی
ساختار همسایگی برای یک شبکه نامنظم
عملگر همسایگی برای شبکه نامنظم
مدل «برداری – مکان‌شناختی» از یک شبکه با نواحی تصادفی
مدل مکان شناختی شبکه‌ای
سلسله مراتب

فصل چهارم: اشیاء و ماده جغرافیایی

ماده جغرافیایی

میدان مادی
فرضیات تمایز فضایی و زمانی ماده
مفهوم مشاهده
شیء جغرافیایی: تعاریف و قواعد
شناسایی
پایه فضایی یک شیء
محتوای مادی یک شیء
شیء جغرافیایی مادی و لایه های اشیاء
قاعده جداسازی
قاعده مخلوط کردن
قاعده نفوذ ناپذیری
ابعاد یک شیء
اصل تعبیه
شيء جغرافیایی مورد ارزیابی
اشکال توصیفی اشیاء

فصل پنجم: زمان و دانش پویا

زمان
زمان‌مندی
بازه زندگی T
کمینه گام زمانی dt
پایه زمانی Bt
پشتیبان فعالیت یک پدیده
پدیده‌هایی با پشتیبان گسسته (یا ایزوله)
پدیده‌هایی با پشتیبان پیوسته یا تکه ای پیوسته
رویدادها، فرایندها
گسسته سازی ریخت شناسی یک پدیده

مثال توپ‌های بیلیارد
زمان‌مندی یک فرآیند فضایی
تجزیه یک فرآیند پیچیده
یک انتخاب شناختی: وابستگی متقابل بین سطوح پیچیدگی یک پدیده

فصل ششم: تعامل فضایی

ارائه مفهوم
تعریف تعامل ماکروسکوپی
چهار تعامل (عمل) ابتدایی
تعامل ماکروسکوپی مانند یک گراف چندگانه 
ترکیب تعاملات متوالی
پیکربندی‌ها و خط سیرهای یک شبیه سازی رسته هستند
نمایش ماتریسی سطح واسطه
مثال‌های تعامل
جریان و حمل و نقل
حرکت یک شیء در فضا
برخورد بین دو شیء
انباشتگی از طریق تلاقی
توزیع گریز از مرکز
برابری از طریق ظروف ارتباطی
اولین تعریف مفهوم سامانه فضایی

فصل هفتم: مفهوم و فرم سازی یک CA

الگوی اتوماتای سلولی
مفهوم اتوماتای حالت – محدود

اتوماتای میلی و موره
یک مثال ساده از CA: بازی زندگی
تجزیه های مختلفی از توابع یک سلول
اتوماتای حد آستانه، ماشین پنجره 
سطح میکرو و اتوماتای استوکاستیک
سطح ماکرو و اتوماتای قطعی
تعریف کلی از یک اتوماتای سلولی جغرافیایی
رژیم‌های برنامه‌ریزی مختلفی از وظایف داخلی سامانه
درگاه‌ها، کانال‌ها، کپسوله‌سازی
تعامل
فضای مرتبط با یک اتوماتای سلولی جغرافیایی
مکان‌شناسی و عملگر همسایگی GCA
مفهوم لایه سلولی
مدل‌های GCA سلسله مراتبی
سلسله مراتب فضایی
سلسله مراتب زمانی
سلسله مراتب کنترلی

فصل هشتم: مثال‌هایی از مدل‌های اتوماتای سلولی جغرافیایی

SpaCelle، اتوماتای سلولی چند لایه‌ای
انتخاب سنجه‌ها و مفهوم همسایگی در SpaCelle
ساختارهای جهانی
تعریف رفتار سلولی با SpaCelle
ساختار کلی یک مدل
رفتار سلولی، تولد، زندگی و مرگ، ضابطه مرتبط ترین قانون

عملکرد تصادفی یا قطعی
دستور زبان قانون
محاسبه شایستگی یک قانون گذر
ارزیابی فازی یا دقیق یک همسایگی
پایگاه قاعده
فرامدل SpaCelle
خروجی‌ها
مثال: مدل تکاملی از تراکم روئن

از نقشه به سمت اتوماتای سلولي
پایگاه قاعده
ارزیابی مشاهده شده در فضای روئن بین ۱۹۵۰ و ۱۹۹۴ م.
ارزیابی استفاده از SpaCelle

Ruicells
ارائه مدل
شناسایی تصرف خاک و توسعه سطح
عملکرد
خروجی ها
GeoCells
مدل GeoCells عمومی
مدل GoCells-Europe
GeoCells – Votes

فصل نهم: رویکرد نظری یک سامانه عامل شبیه سازی یکپارچه

برای یک سامانه عامل یکپارچه شبیه سازی
خصوصیات کلی

فصل دهم: هستی شناسی رسمی سامانه های عامل جغرافیایی

چهار چوب مفهومی
مفهوم یک سامانه عامل جغرافیایی 
کلی سازی مفهوم فرآیند
مفهوم یک عامل جغرافیایی
زمانی که شی، جغرافیایی یک عامل می شود
پویایی عامل
دوگانه عامل – سازماندهی
فرم سازی عامل جغرافیایی
فرم سازی مفهوم سازماندهی
بررسی مجدد مفهوم سازماندهی
سازماندهی اجتماعی، سازماندهی فضایی
فرم سازی
دو مثال از سازماندهی
سازماندهی فضایی از پیش تعریف شده
سازماندهی اجتماعی از پیش تعریف شده
فرم سازی رفتار
ارزیابی
تصمیم گیری
عمل
فرم سازی یک رفتار پایه
فرم سازی یک مدل AOC کلی
مثال مدل شلینگ

علائم اختصاری
واژه نامه تخصصی

فهرست منابع 

مطالب مرتبط