معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 23

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 23

طراحي شبكه فاضلاب با استفاده از ابزار ArcGIS و نرم افزار محاسباتي

فاطمه رحمان ، امیرحسین جاوید ، امیرحسام حسنی ، علی اصغر آل شیخ

چکیده

در این مقاله کاربرد نرم افزار ArcGIS در تعیین اطلاعات مورد نیاز برای طراحی و برنامه نویسی Visual Basic برای تحلیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب در منطقه شهرک نبوت واقع در استان ایلام، مورد بررسی قرار گرفته است. مراحل انجام تحقیق به شرح زیر می باشد:ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای طراحی شامل طول لوله فاضلاب رو، مساحت سطوح فاضلاب گیر و درون یابی رقوم ارتفاعی زمین در محل آدم رو ها از طریق نرم افزار ArcGIS تعیین گردید.
سپس اطلاعات مرتبط با ویژگی های توپوگرافی، جوی (آب و هوایی) و اطلاعات آماری (مانند جمعیت و سرانه های آب و فاضلاب) منطقه جغرافیایی مورد نظر تهیه شد. این اطلاعات مبنای طراحی شبکه فاضلاب می باشد و از طریق مراجع معتبر (مانند کتابچه های مربوط به اطلاعات جغرافیایی و آماری) و نیز مراجعه به سازمان ها و شرکت های مربوط (مانند مرکز آمار ایران، شرکت آب و فاضلاب و شرکت مهندسین مشاور به منظور استفاده از اطلاعات مربوط به مناطق همجوار منطقه طرح به دلیل مشابهت تقریبی اطلاعات توصیفی مورد نیاز برای طراحی)، تهیه گردید. در مرحله بعد، با استفاده از اطلاعات خروجی از نرم افزارArcGIS، تحلیل اطلاعات به وسیله برنامه نوشته شده (برنامه نویسیVisual Basic) انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داده، کاربرد نرم افزار ArcGIS و برنامه نگارش شده موجب فراهم ساختن تسهیلاتی در طراحی شبکه فاضلاب شده است.

واژه های کلیدی:‌ Visual Basic ، ArcGIS ، طراحی شبکه فاضلاب ، تحلیل شبکه فاضلاب.

 

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط