عکس های آموزشی GIS

با کلیک روی عکس ها می توان آنها را با اندازه بزرگتر مشاهده کرد.

عکس آموزشی شماره 44
روش جلوگیری از اجرای خودکار Basemap
عکس آموزشی شماره 43
محل مبدا در سیستم مختصات UTM
عکس آموزشی شماره 42
روش مشاهده آدرس محل قرارگیری لایه در ویندوز
عکس آموزشی شماره 41
دلیل غیرفعال بودن Field Calculator و Calculate Geometry
عکس آموزشی شماره 40
روش اضافه کردن گروهی لایه‌ ها از میانبر ArcCatalog
عکس آموزشی شماره 39
روش مشاهده شماره نسخه برنامه های ArcGIS
عکس آموزشی شماره 38
روش تغییر جهت برچسب های Graph در ArcGIS
عکس آموزشی شماره 37
نمایش پنجره نشانگر روند پردازش ابزارهای ArcGIS

 

عکس آموزشی شماره 36
نمایش نوع سیستم مختصات و شماره Zone نقشه ها در ArcMap
عکس آموزشی شماره 35
دائمی کردن یک تنظیم مهم برای جابجایی mxd
عکس آموزشی شماره 34
تفاوت خروجی Clip و Intersect
عکس آموزشی شماره 33
تغییر Geodatabase پیش فرض
عکس آموزشی شماره 32
دلیل بسته شدن ناگهانی برنامه های ArcGIS
عکس آموزشی شماره 31
نمایش اطلاعات آماری ( Statistics ) فیلدهای عددی
عکس آموزشی شماره 30
مراحل امتداد خطوط با Extend
عکس آموزشی شماره 29
مراحل پاک کردن خطوط اضافی با Trim
عکس آموزشی شماره 28
نمایش برچسب متناظر با مقیاس نقشه
عکس آموزشی شماره 27
نمایش چندخطی برچسب ها
عکس آموزشی شماره 26
تفاوت ابزارهای Define Projection و Project
عکس آموزشی شماره 25
تنظیم mxd برای جابجایی
عکس آموزشی شماره 24
مفهوم انواع Field و محدوده فیلدهای عددی
عکس آموزشی شماره 23
مفهوم عدد RMS Error در Georeferencing
عکس آموزشی شماره 22
کاربرد Processing Extent در ابزارهای Arc Toolbox
عکس آموزشی شماره 21
اغراق در نمایش لایه های سه بعدی
عکس آموزشی شماره 20
تبدیل گرافیک به لایه
عکس آموزشی شماره 19
نمایش سه بعدی لایه ها در ArcCatalog
عکس آموزشی شماره 18
ابزار تقسیم لایه رستری ( Split Raster )
عکس آموزشی شماره 17
ابزار Image Analysis
عکس آموزشی شماره 16
ساخت لایه Topology
عکس آموزشی شماره 15
لایه Topology
عکس آموزشی شماره 14
قوانین Topology
عکس آموزشی شماره 13
مفهوم توپولوژی ( Topology )
عکس آموزشی شماره 12
تبدیل داده های Excell به Feature Class یا Shapefile
عکس آموزشی شماره 11
تبدیل داده های Excell به Feature Class یا Shapefile
عکس آموزشی شماره 10
روش استفاده از Domain
عکس آموزشی شماره 9
مراحل تنظیم Domain در Field
عکس آموزشی شماره 8
مراحل ایجاد Domain در Geodatabase
عکس آموزشی شماره 7
ساخت Domain در Geodatabase
عکس آموزشی شماره 6
وارد کردن ( Import ) لایه به Geodatabase
عکس آموزشی شماره 5
ارسال ( Export ) لایه به Geodatabase
عکس آموزشی شماره 4
روش های انتقال لایه به Geodatabase
عکس آموزشی شماره 3
تفاوت Feature Class داخل و خارج Feature Dataset
عکس آموزشی شماره 2
تعریف GIS و مولفه های سامانه GIS
عکس آموزشی شماره 1
مفهوم عبارت GIS