فایل های نصب QGIS

دانلود رایگان فایل های نصب QGIS

معرفی مختصر : نرم افزار QGIS یک برنامه OpenSource رایگان است که در تحلیل های GIS قابل استفاده است و توانایی هایی آن در برخی از زمینه ها مشابه ArcGIS است و حتی در برخی از زمینه ها از ArcGIS بهتر است ولی برای تحلیل های تخصصی و پیچیده، نرم افزار ArcGIS از QGIS مناسب تر است.

شرحدانلود
دانلود آخرین نسخه نرم افزار QGIS
اینجا

راهنمای نصب : نصب این نرم افزار نکته خاصی ندارد و با توجه به تنظیمات پیش فرض به سادگی قابل انجام است و با توجه به رایگان بودن اصل برنامه، نیازی به Crack یا فعال سازی هم ندارد.