• کد 4 رقمی کار پیشنهادی
  • به فارسی
  • در چه تاریخی نتیجه کار شما آماده خواهد شد.
    Date Format: YYYY dash MM dash DD
  • عدد مدت زمانی که به نظر شما برای انجام کار مورد نیاز است. ( بر اساس ساعت )
  • عدد مبلغ پیشنهادی به ازای هر یک ساعت کار شما ( بر اساس تومان )
  • عدد حاصل از ضرب ساعت کار شما در هزینه هر ساعت ( بر اساس تومان )
  • به نظر شما سهم faraGIS باید چند درصد از هزینه کل این کار باشد ؟
  • تکمیل کادر زیر اختیاری است