طبق توضیحات ارائه شده در کلاس و با کمک این فایل ها، لطفا فرم زیر تکمیل و ارسال شود.

شرح حجم تقریبی دانلود از
1 نرم افزار
Google Earth
۴۷ مگابایت اینجا
2 فیلم راهنمای دریافت XY
از 
Google Earth
۹ مگابایت اینجا

 

توجه : در کادرهایی که باید با متن تکمیل شوند لطفا فقط از عبارات فارسی استفاده شود.

  • ( به فارسی )
  • ( در صورت عدم وجود منطقه شهرداری، عدد صفر انتخاب شود )
  • ( از Google Earth فقط عدد 6 رقمی Easting همراه با اعداد اعشاری کپی شود )
    Please enter a number from 200000 to 600000.
  • ( از Google Earth فقط عدد 7 رقمی Northing همراه با اعداد اعشاری کپی شود )
    Please enter a number from 3000000 to 4000000.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .