– قبل از تکمیل فرم حتما از این لینک اطلاعات وبینار به صورت کامل خوانده شود.
– دقت شود که آدرس ایمیل به درستی وارد شود زیرا همه اطلاعیه های مربوط به وبینار، صرفا از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.

  • به فارسی
  • تا یک ساعت قبل از شروع، لینک ورود به وبینار به این آدرس ایمیل خواهد شد.