• هزینه ارسال گواهینامه، 20 هزار تومان است.
 • پرداخت هزینه از پایین همین صفحه قابل انجام است.
 • رسید پرداخت هزینه ذخیره شود ولی نیازی به ارسال آن نیست.
 • تا حدود یک هفته بعد از ارسال درخواست، گواهینامه ارسال خواهد شد.
 • هزینه اعلام شده، بابت هزینه پست و جبران زحمات همکاران می باشد.
 • در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات ارسالی، می توان مجددا اقدام به تکمیل فرم نمود.
 • برای ارسال گواهینامه های بیش از یک عدد، نیازی به پرداخت هزینه بیشتر نیست.
 • برای افرادی که تعداد گواهینامه های آنها بیش از یک عدد می باشد همه گواهینامه ها در یک پاکت ارسال می شود.
 • ( به فارسی )
 • طبق مقررات پست، شماره همراه شخص گیرنده روی پاکت پستی درج می شود.
 • در شهرهای فاقد منطقه بندی عدد 0 انتخاب شود.
 • شامل شهرک - خیابان - کوچه - پلاک
 • 20,000 تومان