این فرم صرفا ویژه شرکت کنندگان در دوره های حضوری faraGIS می باشد.

  • ( به فارسی )
  • نوع دانشگاه محل تحصیل
  • چگونه از برگزاری این دوره مطلع شدید؟
  • چقدر با مباحث دوره آشنا هستید ؟
  • دلیل اصلی شرکت در دوره