مرتبط با فنی و حرفه ای

   لینک های مرتبط با آزمون فنی و حرفه ای 
1دریافت کارت آزمون تئوری
2آدرس مرکز اداری آزمون های استان تهران
3آدرس مراکز آزمون تئوری استان تهران
4راهنمای آزمون مجدد تئوری
5راهنمای آزمون مجدد عملی
  
   لینک های مرتبط با گواهینامه فنی و حرفه ای 
6راهنمای پرداخت هزینه گواهینامه
7راهنمای دریافت گواهینامه
  
   سایت های مرتبط با فنی و حرفه ای 
8پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای
9سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای
10سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
11
سایت مرکز آزمون فنی و حرفه ای استان تهران
12سایت مرکز فنی و حرفه ای شهید سهی تهران