این فرم صرفا ویژه شرکت کنندگان در دوره های آزاد faraGIS می باشد.

  • ( به فارسی )
  • ( به فارسی )
  • نوع دانشگاه محل تحصیل
  • چگونه از برگزاری این دوره مطلع شدید؟
  • چقدر با مباحث دوره آشنایی قبلی دارید ؟
  • دلیل اصلی شرکت در دوره
  • با کیفیت و با حداکثر حجم 1 مگابایت
  • با کیفیت و با حداکثر حجم 1 مگابایت