معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 1

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 1

مکان یابی ایستگاه بازیافت پسماندهای جامد شهری در شهرستان کرج با استفاده از GIS به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی

رضا پهلوان، محمود امید، اسداله اکرم، علی اکبر نظری سامانی

چکیده

مدیریت پسماندهای جامد به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه، در سطح کلان مطرح است. یکی از جالب ترین گزینه ها در مدیریت مواد زاید، بازیافت است که دارای صرفه اقتصادی و فواید زیست محیطی قابل توجهی است. یکی از موارد بسیار مهم در اجرای صحیح عملیات بازیافت پسماند، یافتن بهترین مکان برای انجام عملیات است.هدف از این تحقیق ارائه چارچوبی جهت ترکیب روش های تصمیم گیری دلفی و دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، به منظور شناسایی مکان های مناسب جهت احداث ایستگاه بازیافت پسماند شهرستان کرج است. برای انجام این کار، معیارها و حریم استاندارد آنها با استفاده از روش دلفی تعیین گردید. در مرحله نخست 13 معیار مؤثر در مکان یابی ایستگاه بازیافت و حریم مجاز آنها مشخص شد. در نهایت با به کارگیری  GIS و AHP حریم های تعیین شده در منطقه مطالعاتی اعمال و سه منطقه با بیشترین امتیاز به عنوان مکان های بهینه ایستگاه بازیافت انتخاب شدند.

واژه های کلیدی : مکان یابی، بازیافت، سامانه اطلاعات جغرافیایی، منطق فازی، تحلیل سلسله مراتبی 

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط