معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 6

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 6

پهنه بندی توان تفرجی پارک جنگلی یاسوج با استفاده از روش ­های تصمیم ­گیری چند معیاره در GIS

شکیبا جهانگیریان، علیرضا صالحی

چکیده

پارک جنگلی یاسوج با مساحتی حدود 1000 هکتار در شمال شرقی شهر یاسوج واقع شده است. جهت پهنه بندی توان تفرجی پارک و تهیه نقشه عرصه­ های مناسب برای انجام تفرج متمرکز و گسترده و تعیین عرصه­ های لازم جهت حفاظت و احیاء، با مرور منابع و توجه به معیارهای استاندارد موجود، استفاده از تجربه های کارشناسی با توجه به شرایط و موقعیت پارک و داده های در دسترس از منطقه، معیارهایی که می­توانند در بررسی توان تفرجی پارک موثر باشند، مشخص گردیدند و با استفاده از روش تحلیلی سلسله مراتبی، معیارهای موثر در فرآیند ارزیابی توان تفرجی پارک اولویت بندی شدند. معیار بهداشت و امنیت در بالاترین درجه الویت و معیار اشکوب بندی جنگل در پایین ترین درجه اهمیت در الویت بیست و دوم قرار گرفتند. از این میان، معیارهای شیب، فاصله دسترسی به جاده نوع چشم انداز، فاصله دسترسی به منابع آب، ارتفاع از سطح دریا، درصد تراکم پوشش درختی و جهت به عنوان معیارهایی که در این مطالعه امکان تهیه نفشه برای آن ها  وجود داشت، مشخص شدند و مدلی بر اساس آن ها جهت بررسی توان تفرجی پارک ارائه گردید. براساس مدل ارائه شده و کاربرد ترکیب خطی و وزنی در سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه پهنه بندی توان تفرجی پارک جنگلی یاسوج تهیه گردید. محاسبه مساحت نواحی پهنه بندی شده در پارک نشان داد که به ترتیب 7. 581 هکتارازمساحت پارک برای تفرج گسترده، 2. 269 هکتار به عنوان منطقه بازسازی 32. 99 هکتار برای تفرج متمرکز و 7. 88 هکتار نیز به دلیل شیب بالای 60 درصد به عنوان منطقه حفاظتی مناسب می ­باشند.
واژه های کلیدی : تفرج متمرکز، تفرج گسترده ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، گردشگری در طبیعت

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط