معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 7

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 7

اراﺋه ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮاﻧه اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ برمبنای توزیع ﺷﺒﻜﻪ ­ﻫﺎی ﺗﻴﺴﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ GIS

نویسنده: مهدی سلیمی

چکیده

ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اراﺋه ﻣﺪﻟﻲ ﺑﻪ  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮاﻧه اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮزﻳـﻊ ﺷـﺒﻜﻪ­ﻫـﺎی ﺗﻴﺴـﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ GIS بود. به ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل، ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘه 5 ، 6 و 13 ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن، و ﻣﻜﺎن ورزﺷﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ . ﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎی ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﺖ DWG از ﻣﺤﺪوده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آن، اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻜـﺎﻧﻲ و ﻣﺨﺘﺼـﺎت دﻗﻴـﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷـﻴﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻠﻮکﻫﺎ، اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﺟﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد. ﭘﺲ ازﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺑﻨﺪی و ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺒﻜﻪ­ای ﻣﺤﺪوده ﺑـﻪ  وسیله ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻴﺴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ArcGIS ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺳﺮانه ﻫﺮ ﭘﻠﻴﮕﻮن ﺑـﻪ  ﺻـﻮرت ﻣﺠﺰا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ  ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺎزی ﺳﺮاﻧﻪ­ﻫﺎ ی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠه ﭘﻴﺶ، ﻣﺤـﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗﻮﺳﻌه اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﻴﻒ ﺑﺮﺧﻮردار، ﻧﻴﻤﻪ  ﺑﺮﺧﻮردار و ﻣﺤﺮوم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪ.
واژه های کلیدی : اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ ، ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻴﺴﻦ ، ﺳﺮاﻧﻪ ، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی پلیگونی محیط GIS

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط