معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 8

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 8

 ارزیابی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از GIS و زمین آمار 

حسین اقدر،  فاطمه محمد یاری، رضا بصیری

چکیده

در این تحقیق، متغیرهای شیمیایی آب ­های زیرزمینی دشت مهران و دهلران با استفاده از روش ­های  زمین  آمار  (روش کریجینگ  وکوکریجینگ) مورد مطالعه قرار گرفت. آب حاصل از 29 چاه، در سال های 1379 تا 1392 از لحاظ سدیم،  کلر، سولفات،  کل جامدات  محلول و سختی کل آنالیز شیمیایی گردید. به کمک نرم افزار ArcGIS 10  درونیابی به روش  کوکریجینگ  و کریجینگ  صورت گرفت. برای انتخاب مدل مناسب جهت برازش  بر روی واریوگرام تجربی از مقدار RMSE کمتر و ساختار فضایی قوی تر استفاده شد. نتایج حاصل RMSE و MAE نشان داد که روش  کوکریجینگ  نسبت به روش  کریجینگ  برتری دارد. این امر به دلیل RMSE و MAE  کمتر در روش  کوکریجینگ  می­ باشد که نشان دهنده دقت بالا و خطای پایین است. نتایج نشان می­ دهد که داده­ های کیفی آب زیرزمینی در این منطقه دارای همبستگی قوی می­ باشند و ساختار مکانی آنها از مدل کروی و نمایی تبعیت می­ کند. درنهایت با استفاده از روش کوکریجینگ، منطق فازی و طبقه بندی شولر نقشه پهنه­ بندی منطقه مورد مطالعه جهت شرب تهیه گردید. با توجه به نقشه نهایی 32 درصد از  منطقه برای شرب مناسب، 18 درصد نسبتا مناسب و 50 درصد نامناسب می­ باشد. نتایج نشان داد که کیفیت آب منطقه مورد مطالعه برای شرب در حد مطلوب نیست. با روی هم گذاری نقشه پهنه­ بندی و نقشه حاصل از آنالیز  Hot Spot  مشاهده شد که نقاط با غلظت­ های زیاد و در آستانه هشدار در کنار هم و در طبقه نامناسب نقشه پهنه­ بندی، قرار گرفته ­اند.
واژه های کلیدی : آب های زیرزمینی ، طبقه­ بندی شولر ، کوکریجینگ ، کریجینگ ، آنالیز  Hot Spot

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط