معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 9

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 9

مکان یابی دهکده های گردشگری در شهرهای ساحلی­

ﺳﻤﻴﻪ ﺷﻬﺮکی ده دﺳﻮﺧﺘﻪ، ﻣﺼﻄفی ﺧﺒﺎزی، ﺳﻤﺎﻧﻪ ﺳﺎرانی

چکیده

در دﻫﻪ­ﻫﺎی اﺧﻴﺮ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢ­ﮔﻴﺮ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ دﻫﻜﺪه ﮔﺮدﺷـﮕﺮی 12 ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ، ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد دﻫﻜـﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی تعیین ﺷﺪ و از طریق ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ­ای ﻛﻪ  ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در اﻳﻦ  ﺣـﻮزه ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب  ﻣـﻲآﻳـﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ آن­ﻫﺎ در ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﺳـﭙﺲ در GIS ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻧﻘﺸﻪ ­ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﻲ و روش ﻣﻨﻄـﻖ ﻓﺎزی ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی AND و GAMMA، ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﺑﻬﻴﻨـﻪ جهت ایجاد دﻫﻜـﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺸﺨﺺ شد. روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از روش­ﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ،  ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ، اﺳﻨﺎدی و ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ.ﺑﺮا ی ﺗﻜﻤﻴﻞ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و  ﺗﻜﻤﻴـﻞ  ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﺷـﺪه  اﺳـﺖ . ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮕـﺮ AND و GAMMA ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ وﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮی ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲ  ﻛﻨﻨـﺪ درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳش ﮔﺮی ﺷﺮﻃﻲ در GIS ﻣﻜﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ در ﻛﻨﺎر  ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺟﻨﮕﻞ­­ﻫﺎی ﺣﺮا ﻣﻲ­ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺑـﻪ  ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات رﻓﺎﻫﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ  در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎذﺑﻪ­ﻫـﺎی طبیعت ﮔـﺮدی، ورزﺷﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ  ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃـﻮرﻛﻠﻲ، ﻣـﻲ  ﺗـﻮان ﺑﻴـﺎن داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ.  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﺎری در ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داری  آن ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﺎ ﺻﻔﺮ اﺳـﺖ،  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ  ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی­­ﻫﺎ وﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ­ﻫﺎی ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﺠﺎد دﻫﻜﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
واژه های کلیدی : ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮی ، دﻫﻜﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮی

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط