معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 13

معرفی مقاله مرتبط با GIS – شماره 13

ارزیابی منطقه ای مخاطره سیل درمقیاس زیر حوضه با استفاده از سنجش از دور و مدل منطق فازی

سید محمد موسوی، شهرام روستائی، هاشم رستم زاده

چکیده

از جمله مهم­ترین مخاطرات تهدید کنندۀ جوامع بشری سیل است. در پژوهش حاضر با یکپارچه سازی مدل منطقی برآورد رواناب اوج، به ارزیابی مخاطرۀ سیل حوضۀ آبخیز مرند در مقیاس زیرحوضه با استفاده از سنجش از دور و GIS پرداخته شده است. پس از تعیین ضریب رواناب با استفاده از لایه های پوشش، کاربری اراضی تهیه شده از تصاویر ماهواره Sentinel 2A، نقشه شیب تهیه شده از 30DEM متری سنجندۀ ASTER و گروه های هیدرولوژیک خاک، با استفاده از میزان تعیین  شده  که با محاسبه زمان تمرکز زیرحوضه ها تعیین شد، رواناب اوج برای همۀ زیرحوضه ها محاسبه شد.
در ادامه، با استفاده از تابع عضویت خطی در مدل منطق فازی، یکپارچه سازی دو لایه رواناب اوج  تهیه شده و لایه ارتفاع، بین صفر و یک فازی ­سازی شدند و سپس با اعمال همپوشانی ضربی وزن های مشخص براساس شاخص مخاطرۀ سیل (FHI)، به هریک از این دو لایه و سپس جمع نتایج آن­ ها، نقشه توزیع مخاطرۀ سیل تهیه شد. با کلاس بندی نقشه مخاطرۀ تهیه شده در پنج کلاس شامل بسیار کم خطر، کم خطر، متوسط، پرخطر و بسیار پرخطر با نتایج به دست آمده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مشارکتی یا PGIS و ورود این اطلاعات به ماتریس درهم ریختگی میزان دقت نقشه های تهیه  شده 87 .83 درصد تعیین شد.

واژه های کلیدی : حوضۀ آبخیز مرند ، مخاطره سیل ، منطق فازی ، PGIS ،  Sentinel 2A.

دانلود مقاله از اینجا

مطالب مرتبط